Volume Settings

Nastaví sa hlasitosť zvuku na prehrávanie videozáznamu.

  1. MENU(Setup) → [Sound Option][Volume Settings] → požadované nastavenie.

Nastavenie hlasitosti počas prehrávania

Stlačením spodnej strany ovládacieho kolieska počas prehrávania videozáznamov zobrazte ovládací panel a potom nastavte hlasitosť. Hlasitosť je možné nastaviť počas počúvania reprodukovaného zvuku.