Shot. Result Preview

statický záber, videozáznam

Počas stlačenia tlačidla, ktorému je priradená funkcia [Shot. Result Preview], môžete skontrolovať predbežné zobrazenie záberu s použitými nastaveniami DRO, rýchlosti uzávierky, clony a citlivosti ISO. Pred snímaním skontrolujte náhľad výsledku snímania.

  1. MENU (Setup) → [Operation Customize][Custom Key Setting] → nastavte funkciu [Shot. Result Preview] požadovanému tlačidlu.
  2. Skontrolujte záber stlačením tlačidla, ktorému bola priradená funkcia [Shot. Result Preview].

Rada

  • Nastavenia DRO, nastavenia rýchlosti uzávierky, clony a citlivosti ISO, ktoré ste vykonali, sa odrazia na zábere pri [Shot. Result Preview], ale niektoré účinky sa nedajú skontrolovať v náhľade, a to v závislosti od nastavení snímania. Dokonca aj v takomto prípade sa nastavenia, ktoré ste zvolili, použijú na snímané zábery.