Select Finder/Monitor

statický záber, videozáznam

Nastaví sa spôsob prepínania zobrazenia medzi hľadáčikom a monitorom.

  1. MENU (Setup) → [Finder/Monitor][Select Finder/Monitor] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto:
Keď sa pozriete do hľadáčika, zareaguje snímač priblíženia oka a zobrazenie sa automaticky prepne na hľadáčik.
VF(Manual):
Monitor sa vypne a záber sa bude zobrazovať len v hľadáčiku.
Monitor(Manual):
Hľadáčik sa vypne a záber sa bude vždy zobrazovať na monitore.

Rada

  • Funkciu [Select Finder/Monitor] môžete priradiť požadovanému tlačidlu.
    [Custom Key Setting], [Custom Key Setting] alebo [Custom Key Setting] → nastavte [Finder/Monitor Sel.] požadovanému tlačidlu.
  • Ak chcete uchovať zobrazenie hľadáčika alebo zobrazenie monitora, vopred nastavte [Select Finder/Monitor] na [VF(Manual)] alebo [Monitor(Manual)].
    Môžete uchovať monitor vypnutý, keď oddialite oči od hľadáčika počas snímania, nastavením zobrazenia monitora na [Monitor Off] pomocou tlačidla DISP. Zvoľte [DISP (Screen Disp) Set][Monitor] a vopred označte položku [Monitor Off].

Poznámka

  • V závislosti od toho, či je monitor otvorený, alebo zatvorený a od uhla monitora, nemusí snímač priblíženia oka fotoaparátu zistiť priblíženie oka, aj keď je [Select Finder/Monitor] nastavený na [Auto].
  • Pri zdrojoch silného svetla, ako je slnečné svetlo, nemusí snímač priblíženia oka zistiť priblíženie oka a zobrazenie sa nemusí prepnúť na hľadáčik, aj keď sa [Select Finder/Monitor] nastaví na [Auto]. V takýchto prípadoch dbajte na to, aby na snímač priblíženia oka nepôsobil zdroj svetla.