Používanie otočného prepínača režimov

Otočný prepínač režimov použite na voľbu režimu snímania podľa objektu a účelu snímania.

  • Otočte otočný prepínač režimov počas stlačenia tlačidla uvoľnenia zaistenia otočného prepínača režimov v strede otočného prepínača režimov.

Podrobnosti o režime snímania

Režimy na otočnom prepínači režimov sú rozdelené do režimov snímania statických záberov, režimov snímania videozáznamov a režimov vyvolávania registrácií.

Obrázok so zobrazením rozsahu režimov snímania statických záberov, režimov snímania videozáznamov a režimov vyvolania registrácie na otočnom prepínači režimov

(A) Režimy snímania statických záberov

(B) Režimy snímania videozáznamov

(C) Režimy vyvolávania registrácií

Rada

  • Zobrazené položky ponuky sa menia v závislosti od nastavenia otočného prepínača režimov.

(A) Režimy snímania statických záberov

Režim snímania, ktorý zvolíte, určuje spôsob nastavenia clony (clonového čísla) a rýchlosti uzávierky.

Otočný prepínač režimov Režim snímania Popis
(Automatický režim) Intelligent Auto Fotoaparát sníma s funkciou automatického rozpoznania scény.
P Program Auto Umožňuje snímať s automatickým nastavením expozície (rýchlosti uzávierky aj hodnoty clony). Môžete nastaviť funkcie snímania, ako je [ISO].
A Aperture Priority Hodnote clony sa udelí priorita a rýchlosť uzávierky sa nastaví automaticky. Túto možnosť zvoľte, keď chcete rozmazať pozadie alebo zaostriť na celú obrazovku.
S Shutter Priority Rýchlosti uzávierky sa udelí priorita a hodnota clony sa nastaví automaticky. Túto možnosť zvoľte, keď chcete snímať rýchlo sa pohybujúci objekt bez rozmazania, alebo chcete snímať vodu či svetelné stopy.
M Manual Exposure Hodnotu clony aj rýchlosť uzávierky nastavte manuálne. Môžete snímať s vašou preferovanou expozíciou.

(B) Režimy snímania videozáznamov

Otočný prepínač režimov Režim snímania Popis
(Videozáznam) Movie Môžete nastaviť expozičný režim pre snímanie videozáznamu.
S&Q S&Q Motion Môžete nastaviť expozičný režim pre snímanie pomalého a rýchleho pohybu.

Spôsob nastavenia expozície (rýchlosť uzávierky a clona) v režimoch snímania videozáznamu závisí od nastavenia MENU (Shooting) → [Shooting Mode][Exposure Ctrl Type].

Keď je [Exposure Ctrl Type] nastavené na [P/A/S/M Mode]:

MENU (Shooting) → [Shooting Mode][Exposure Mode] alebo [Exposure Mode] → Zvoľte požadovaný expozičný režim z možností P/A/S/M.

Keď je [Exposure Ctrl Type] nastavené na [Flexible Exp. Mode]:

Môžete použiť používateľské tlačidlo, ktorému sa priradila funkcia [Av Auto/Manual Switch] alebo [Tv Auto/Manual Switch] v rámci [Auto/Manual Swt. Set.] na prepínanie medzi automatickým nastavením a manuálnym nastavením pre každú hodnotu clony a rýchlosť uzávierky. Ak zvolíte manuálne nastavenie, otočte predný/zadný ovládač a nastavte požadovanú hodnotu.

(C) Režimy vyvolávania registrácií

Otočný prepínač režimov Režim snímania Popis
1 / 2 / 3 Recall Camera Setting Môžete vyvolať často používané režimy a nastavenia číselných hodnôt, ktoré sa vopred zaregistrovali*, a potom snímať zábery.

* Do [Camera Set. Memory] môžete zaregistrovať rôzne nastavenia snímania, ako sú expozičný režim (P/A/S/M), clona (clonové číslo) a rýchlosť uzávierky.