Používanie tlačidla MENU

Obrazovka ponuky sa zobrazí stlačením tlačidla MENU. Môžete zmeniť nastavenia súvisiace so všetkými úkonmi fotoaparátu vrátane snímania a prehrávania, alebo môžete vykonať funkciu na obrazovke ponuky.

Zobrazenie polohy tlačidla MENU a obrazovky ponuky

(A) Záložka ponuky

Záložky ponuky sú roztriedené podľa scenára používania, ako je snímanie, prehrávanie, nastavenia siete atď.

(B) Skupina ponuky

V každej záložke sú položky ponuky zoskupené podľa funkcie.
Číslo priradené skupine je sériové číslo v záložke. Vychádzajte z daného čísla na určenie umiestnenia skupiny, ktorá sa používa.

(C) Položka ponuky

Zvoľte funkciu, ktorú chcete nastaviť alebo vykonať.

Rada

 • Názov zvolenej záložky alebo skupiny sa zobrazuje v hornej časti obrazovky.
 • Keď sa [Touch Operation] nastaví na [On], na obrazovke ponuky budú možné dotykové úkony.


Základné úkony na obrazovke ponuky

 1. Stlačením tlačidla MENU zobrazte obrazovku ponuky.
 2. Posuňte sa v rámci stromovej štruktúry ponuky a nájdite požadovanú položku ponuky stlačením hornej/dolnej/ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska.
  • Zobrazené položky ponuky sa líšia medzi režimami snímania statických záberov a režimami snímania videozáznamov.

   Obrázok so zobrazením pohybu v rámci hierarchie ponuky

   (A) Záložky ponuky

   (B) Skupiny ponuky

   (C) Položky ponuky

 3. Stlačením stredu ovládacieho kolieska zvoľte položku ponuky.

  Na monitore sa objaví obrazovka nastavenia alebo obrazovka vykonania zvolenej položky.

 4. Zvoľte parameter alebo vykonajte funkciu.
  • Ak chcete zrušiť zmenu parametra, stlačte tlačidlo MENU a prejdite späť na predchádzajúcu obrazovku.
 5. Stlačením tlačidla MENU zatvoríte obrazovku ponuky.

  Vrátite sa na obrazovku snímania alebo na obrazovku prehrávania.

Rada

 • Obrazovku ponuky je možné zobraziť priradením funkcie [MENU] používateľskému tlačidlu pomocou [Custom Key Setting] alebo [Custom Key Setting] a potom stlačením daného tlačidla.


Vzťah medzi otočným prepínačom režimov a obrazovkou ponuky

Skupiny ponuky a položky ponuky zobrazené na záložkách [Shooting], [Exposure/Color] a [Focus] sa menia v závislosti od nastavenia otočného prepínača režimov.


Režimy snímania statických záberov (AUTO/P/A/S/M)

 • Zobrazia sa položky ponuky snímania statických záberov.*

* Keďže je možné snímať videozáznamy pomocou tlačidla MOVIE (Videozáznam) aj v režime snímania statických záberov, zobrazia sa aj niektoré základné položky ponuky videozáznamov.


Režimy snímania videozáznamov ( /S&Q)

 • Zobrazia sa položky ponuky snímania videozáznamov.

Ikony používané v „Príručka“

statický záber: Položky ponuky zobrazené v režimoch snímania statických záberov (AUTO/P/A/S/M)

videozáznam: Položky ponuky zobrazené v režimoch snímania videozáznamov (videozáznam/S&Q)

statický záber, videozáznam: Položky ponuky zobrazené v režimoch snímania statických záberov aj v režimoch snímania videozáznamov