Fokusforstørrelse

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Du kan kontrollere fokuseringen ved at forstørre billedet inden optagelse.

I modsætning til [Auto. forstør. i MF] kan du forstørre billedet uden at betjene fokusringen.

 1. MENU (Fokus) → [Fokusassistent][Fokusforstørrelse].
 2. Tryk på midten af multivælgeren for at forstørre billedet, og vælg det område, som du ønsker at forstørre ved at trykke multivælgeren op/ned/venstre/højre.
  • Hver gang du trykker på midten, ændres forstørrelsesgraden.
  • Du kan indstille den første forstørrelse ved at vælge MENU (Fokus) → [Fokusassistent][Før. fokusforstør.] eller [Før. fokusforstør.].
 3. Bekræft fokuseringen.
  • Tryk på (Slet)-knappen for at få den forstørrede position ind i midten af et billede.
  • Når fokustilstanden er [Manuel fokus], kan du justere fokus, mens der er forstørret et billede. Hvis [AF i Fokusforstør.] er indstillet til [Fra], annulleres [Fokusforstørrelse]-funktionen, når udløserknappen trykkes halvvejs ned.
  • Når udløserknappen trykkes halvt ned, mens der forstørres et billede under den automatiske fokusering, udføres der forskellige funktioner afhængigt af [AF i Fokusforstør.]-indstillingen.
   • Når [AF i Fokusforstør.] er indstillet til [Til]: Der udføres automatisk fokusering igen.
   • Når [AF i Fokusforstør.] er indstillet til [Fra]: Funktionen [Fokusforstørrelse] annulleres.
  • Du kan indstille, hvor længe billedet skal vises forstørret, ved at vælge MENU (Fokus) → [Fokusassistent][Fokusforstør.tid].

Sådan anvendes fokusforstørrelsesfunktionen vha. berøringsbetjening

Du kan forstørre billedet og justere fokus ved at berøre skærmen. Indstil på forhånd [Brug touchscreen] til [Til]. Vælg derefter de passende indstillinger under [Berør.panel/-plade]. Når fokustilstanden er [Manuel fokus], kan du udføre [Fokusforstørrelse] ved at dobbelttappe på det område, der skal fokuseres på, under optagelse med skærmen.
Under optagelse med søgeren vises der en ramme på midten af skærmen, hvis du dobbelttapper, og du kan flytte rammen ved at trække i den. Billedet forstørres ved at trykke på midten af multivælgeren.

Tip!

 • Under brug af fokusforstørrelsesfunktionen kan du flytte det forstørrede område ved at trække i det på berøringspanelet.
 • For at afslutte fokusforstørrelsesfunktionen skal du dobbelttappe skærmen igen. Når [AF i Fokusforstør.] er indstillet til [Fra], afsluttes fokusforstørrelsesfunktionen ved at trykke udløserknappen halvvejs ned.