DISP (skærmv.)-ind. (Skærm/Søger)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Giver dig mulighed for at indstille de skærmvisningstilstande, som kan vælges vha. DISP (Visningsindstilling) i optagetilstand.

  1. MENU (Opsætning) → [Tilpas betjening][DISP (skærmv.)-ind.][Skærm] eller [Søger] → ønsket indstilling → [Angiv].
    De punkter, som er afmærket med (flueben), er til rådighed.

Detaljer om menupunkt

Vis alle oplysn. :
Viser optageinformation.
Vis ikke oplysn. :
Viser ikke optageinformation.
Du kan indstille, om der altid skal vises eksponeringsinformation, eller om eksponeringsinformationen skal skjules, efter der er forløbet et vist stykke tid fra betjeningen af udløserknappen osv. ved optagelse af stillbilleder. ([Eksponering: Til]/[Ekspon.: Tidsudløb])
Histogram :
Viser luminansfordelingen grafisk.
Niveau :
Angiver om produktet er plant i både frem-tilbage (A) og vandrette (B) retninger. Når produktet er plant i hver retning, bliver indikatoren grøn.

Niveauvisning

Til søger*:

Viser kun optageinformation på skærmen, ikke motivet. Denne indstilling er en visningsindstilling for optagelse med søgeren.

Skærm fra*:

Slukker altid skærmen ved optagelse af billeder. Du kan bruge skærmen, når du afspiller billeder eller betjener MENU. Denne indstilling er en visningsindstilling for optagelse med søgeren.

*Disse skærmtilstande er kun til rådighed i indstillingen for [Skærm].

Bemærk!

  • Hvis du vipper produktet kraftigt frem eller tilbage, vil vaterfejlen blive stor.
  • Produktet har muligvis en fejlmargin på næsten ±1°, selv når hældningen rettes med vaterpasset.