Brug af MENU-knappen

Menuskærmen vises ved at trykke på MENU-knappen. Du kan ændre indstillinger relateret til alle kamerabetjeningerne, herunder optagelse og afspilning, eller du kan udføre en funktion fra menuskærmen.

Illustration af MENU-knappens position og menuskærmen

(A) Menufane

Menufaner er kategoriseret efter brugsscenarie, som f.eks. optagelse, afspilning, netværksindstillinger osv.

(B) Menugruppe

Under hver fane er menupunkter grupperet efter funktion.
Det nummer, der er tildelt til gruppen, er serienummeret i fanen. Se nummeret for at bestemme placeringen af den gruppe, der er i brug.

(C) Menupunkt

Vælg den funktion, du vil indstille eller udføre.

Tip!

 • Navnet på den valgte fane eller gruppe vises øverst på skærmen.
 • Når [Brug touchscreen] er indstillet til [Til], er berøringshandlinger mulige på menuskærmen.


Grundlæggende betjeninger på menuskærmen

 1. Tryk på MENU-knappen for at få vist menuskærmen.
 2. Flyt i menutræet, og find det ønskede menupunkt ved at trykke på den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet.
  • De viste menupunkter varierer mellem optagetilstandene for stillbilleder og filmoptagetilstandene.

   Illustration, der viser bevægelse i menuhierarkiet

   (A) Menufaner

   (B) Menugrupper

   (C) Menupunkter

 3. Tryk på midten af kontrolhjulet for at vælge menupunktet.

  Indstillingsskærmen eller udførelsesskærmen for det valgte punkt vises på skærmen.

 4. Vælg en parameter, eller udfør funktionen.
  • Hvis du vil annullere ændring af parameteren, skal du trykke på MENU-knappen og vende tilbage til den forrige skærm.
 5. Tryk på MENU-knappen for at afslutte menuskærmen.

  Du vender tilbage til optageskærmen eller afspilningsskærmen.

Tip!

 • Du kan vise menuskærmen ved at tildele [MENU]-funktionen til en brugertilpasset tast vha. [Spc.tast-/væl.ind.] eller [Spc.tast-/væl.ind.], og derefter trykke på den tast.


Forhold mellem Still/Film/S&Q-vælgeren og menuskærmen

De menugrupper og menupunkter, der vises på [Optagelse]-, [Eksponering/Farve]- og [Fokus]-fanerne, varierer afhængigt af Still/Film/S&Q-vælgerens position.

 • De viste menugrupper og menupunkter er de samme i filmoptagelsestilstandene og slowmotion/hurtigmotion-optagetilstandene.


Optagetilstande for stillbilleder

 • Menupunkter for optagelse af stillbilleder vises.*

* Da du kan optage film med MOVIE (film)-knappen, selv i optagetilstanden for stillbilleder, vises der også nogle grundlæggende filmmenupunkter.


Filmoptagelsestilstande/slowmotion- og hurtigmotion-optagetilstande

 • Menupunkter for optagelse af film vises.

Ikoner anvendt i "Hjælpevejledning"

stillbillede: Menupunkter, der vises i optagetilstandene for stillbilleder

film, slow- og hurtigmotion: Menupunkter vist i filmoptagelsestilstandene og slowmotion-/hurtigmotion-optagetilstandene

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion: Menupunkter vist i enhver af optagetilstandene for stillbilleder, filmoptagelsestilstandene eller slowmotion-/hurtigmotion-optagetilstandene