Ekspo.kontroltype

film, slow- og hurtigmotion

Når du indstiller tilstandsknappen til P/A/S/M, kan du vælge metoden til indstilling af eksponeringen (lukkerhastighed, blænde og ISO-følsomhed) under filmoptagelse. Med [P/A/S/M-tilst.] kan du vælge eksponeringstilstanden vha. P/A/S/M på tilstandsknappen. Med [Fleksi. eksp.tilst.] kan du enkeltvist skifte mellem de automatiske og manuelle indstillinger for blændeværdi, lukkerhastighed og ISO-følsomhed, ligesom eksponeringskontrolsystemet på et professionelt kamera.

  1. MENU (Optagelse) → [Optagetilstand][Ekspo.kontroltype] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

P/A/S/M-tilst.:
Vælg den ønskede eksponeringstilstand blandt [Auto programmeret], [Blændeprioritet], [Lukkerhast.prior.] og [Manuel eksp.].
Fleksi. eksp.tilst.:
Indstiller blændeværdien, lukkerhastigheden og ISO-følsomheden automatisk (Auto) eller manuelt (Manuel).
Du kan skifte mellem de automatiske og manuelle indstillinger vha. den tildelte brugertilpassede tast eller ændre værdierne for blænde, lukkerhastighed og ISO-følsomhed ved at dreje den forreste vælger, den bagerste vælger L, den bagerste vælger R og kontrolhjulet.

Bemærk!

  • Selv hvis [Ekspo.kontroltype] er indstillet til [Fleksi. eksp.tilst.], når du optager en film ved at trykke på MOVIE (film)-knappen i en optagetilstand for stillbilleder, vil filmen blive optaget i den eksponeringstilstand, der er valgt med tilstandsknappen.