Vælg på ka. &sen. (overførsel til en smartphone)

Du kan overføre billeder til en smartphone ved at vælge billeder på kameraet.

Se "Parring af kameraet med en smartphone (Smartphonetilslut.) " for at parre kameraet og smartphonen på forhånd.


Det følgende er fremgangsmåden for overførsel af det billede, der aktuelt vises på kameraet.

 1. MENU (Netværk) → [Tilsl./Fjern-pc][Vælg på ka. &sen.][Stør. på sendt bil.], [RAW+J/H sendt mål], og [Sender mål] → ønsket indstilling.
 2. Vis det billede, som skal overføres på afspilningsskærmen.
 3. MENU (Netværk) → [Tilsl./Fjern-pc][Vælg på ka. &sen.][Send][Dette bil.].
  • Du kan også få vist [Send]-skærmen ved at trykke på knappen (Send til smartphone).
 4. Start Creators’ App på din smartphone.

  Der vises en meddelelse om, at overførslen er startet.

 5. Vælg [OK] på smartphonen.
  Billedet vil blive overført til smartphonen.
  • Når billedet er overført, vises (overført)-ikonet på kameraets skærm.
  • Du kan overføre flere billeder på én gang ved at vælge en anden indstilling end [Dette bil.] under [Send].

Detaljer om menupunkt

Send:
Vælger billeder og overfører dem til en smartphone. ([Dette bil.]/[Alle billeder i gruppe]/[Alle med denne dato]/[Filtrerede billeder]/[Flere billeder])
 • De viste betjeninger kan afvige afhængigt af den visningstilstand, som er valgt på kameraet.
 • Hvis du vælger [Flere billeder], skal du vælge de ønskede billeder vha. midten af kontrolhjulet og derefter trykke på MENU → [Angiv].
Stør. på sendt bil.:
Vælger filstørrelsen for billeder, som skal overføres til smartphonen. JPEG/HEIF-filen i originalstørrelse eller en JPEG/HEIF-fil svarende til 2M kan overføres. ([Original]/[2M])
RAW+J/H sendt mål:
Vælger filtyperne for billeder, som skal overføres til en smartphone, når billederne er optaget med [Filformat] under [Billedkvalitetsindstil.] indstillet til [RAW og JPEG] eller [RAW og HEIF]. ([JPEG & HEIF]/[RAW]/[RAW+J & RAW+H])
Sender mål:
Indstiller, om proxyfilmen med lav bithastighed eller den originale film med høj bithastighed skal overføres, når der overføres en film til en smartphone. ([Kun proxy]/[Kun original]/[Proxy og original])
Når du vælger [Kun proxy], kan film overføres hurtigere, end når du overfører de originale film.


For at filtrere de billeder, som skal overføres (Filtrerede billeder)

Billeder, som skal overføres, kan filtreres efter følgende forhold:

 • Målgruppe: [Denne dato]/[Dette medie]
 • Stillbilleder/film: [Alle]/[Kun stillbilleder]/[Kun film]
 • Målbillede (Bedøm.): []-[], []
 • Målfilm (): [Alle]/[Kun Shot Mark-film]
 • Målbillede (Beskyt): [Alle]/[Kun beskyttede bil.]
 • Overførselsstatus *: [Alle]/[Kun ikke-overførte]

  *Billeder, som overføres ved at vælge dem på smartphonen, behandles som endnu ikke overført.

Bemærk!

 • For billeder, som overføres ved at vælge dem på smartphonen, vises (overført)-ikonet ikke.
 • Afhængigt af smartphonen kan den overførte film muligvis ikke afspilles korrekt. Film afspilles f.eks. ikke jævnt, eller der er ikke nogen lyd.
 • Afhængigt af formatet af stillbilledet, filmen, slowmotionfilmen eller hurtigmotionfilmen kan elementet muligvis ikke afspilles på en smartphone.
 • Når [Flytilstand] er indstillet til [Til], kan du ikke tilslutte dette produkt og smartphonen. Indstil [Flytilstand] til [Fra].