Wi-Fi-tilslutning

Indstiller, om Wi-Fi-funktionen på kameraet skal anvendes.

Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 2.00 eller senere.

  1. MENU(Netværk) → [Wi-Fi][Wi-Fi-tilslutning] → ønsket indstilling.
    • Indstil denne funktion til [Til] for at søge efter adgangspunkter, der kan tilsluttes til.

Detaljer om menupunkt

Til:
Bruger Wi-Fi-funktionen.
Fra:
Anvender ikke Wi-Fi-funktionen.