Lydsignaler

Vælger om produktet afgiver en lyd eller ej.

  1. MENU (Opsætning) → [Lydfunktion][Lydsignaler] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Der afgives lyde, f.eks. når udløserknappen trykkes halvvejs ned, og der opnås fokus.
Fra:
Der afgives ingen lyde.

Tip!

  • Når [Lydløs metode] er indstillet til [Til], bliver [Lydsignaler] låst til [Fra].

Bemærk!

  • Hvis [Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF], bipper kameraet ikke, når det fokuserer på et motiv.