Beskyttelse af optagne billeder (Beskyt)

Beskytter de optagede billeder mod utilsigtet sletning. (beskyt)-mærket vises på beskyttede billeder.

  1. MENU(Afspil) → [Valg/Memo][Beskyt] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Flere billeder:

Anvender beskyttelsen af flere valgte billeder.

(1) Vælg det billede som skal beskyttes, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet. Kan nulstilles (flueben)-mærket vises i afkrydsningsfeltet. For at annullere valget skal du trykke på midten igen for at fjerne Kan nulstilles (flueben)-mærket.

(2) Gentag trin (1) for at beskytte andre billeder.

(3) MENU[OK].

Alle i denne mappe:
Beskytter alle billederne i den valgte mappe.
Annul. alle i denne map.:
Annullerer beskyttelsen af alle billeder i den valgte mappe.
Alle med denne dato:
Beskytter alle billeder optaget på den valgte dato.
Annu. alle m. denne dato:
Annullerer beskyttelsen af alle billeder optaget på den valgte dato.
Alle billeder i gruppe:
Beskytter alle billederne i den valgte gruppe.
Annuller alle i gruppe:
Annullerer beskyttelsen af alle billederne i den valgte gruppe.

Tip!

  • Hvis du tildeler [Beskyt] til en ønsket tast vha. MENU (Opsætning) → [Tilpas betjening][Specialtastindstil.], kan du beskytte billeder eller annullere beskyttelse ved blot at trykke på tasten. [Beskyt]-funktionen er tildelt til C3-knappen med standardindstillingerne.
  • Hvis du vælger en gruppe i [Flere billeder], beskyttes alle billederne i gruppen. For at vælge og beskytte bestemte billeder inden i gruppen skal du starte [Flere billeder], mens billederne i gruppen vises.

Bemærk!

  • De menupunkter, som kan vælges, varierer afhængigt af indstillingen af [Visningstilstand] og det valgte indhold.