AF i Fokusforstør.

stillbillede

Du kan fokusere mere nøjagtigt på motivet vha. automatisk fokus ved at forstørre det område, som du ønsker at fokusere. Mens det forstørrede billede vises, kan du fokusere på et mindre område end [Punkt] under [Fokusområde].

 1. MENU (Fokus) → [Fokusassistent][AF i Fokusforstør.][Til].
 2. MENU (Fokus) → [Fokusassistent][Fokusforstørrelse].
 3. Forstør billedet ved at trykke på midten af multivælgeren, og juster derefter positionen ved at trykke multivælgeren op/ned/venstre/højre.
  • Forstørrelsesgraden ændres, hver gang du trykker på midten.
 4. Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere.
  • Fokus vil blive opnået ved punktet for (plusmærke) i midten af skærmen.
 5. Tryk udløserknappen helt ned for at optage.
  • Kameraet afslutter den forstørrede visning efter optagelse.

Tip!

 • Brug af et stativ anbefales for nøjagtigt at identificere det sted, som du ønsker at forstørre.
 • Du kan kontrollere det automatiske fokuseringsresultat ved at forstørre det viste billede. Hvis du ønsker at omjustere fokuspositionen, skal du justere fokusområdet på den forstørrede skærm og derefter trykke udløserknappen halvt ned.

Bemærk!

 • Hvis du forstørrer et område i kanten af skærmen, er kameraet muligvis ikke i stand til at fokusere.
 • Eksponeringen og hvidbalancen kan ikke justeres, mens det viste billede er forstørret.
 • [AF i Fokusforstør.] er ikke til rådighed i følgende situationer:
  • Under filmoptagelse
  • Når [Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF].
  • Når [Fokustilstand] er indstillet til [Automatisk AF], og optagetilstanden er indstillet til noget andet end P/A/S/M.
  • Når [Fokustilstand] er indstillet til [Automatisk AF], og [Fremf.metode] er indstillet til [Kont. optagelse].
  • Når der anvendes en fatningsadapter (sælges separat).
 • Mens det viste billede er forstørret, er de følgende funktioner ikke til rådighed:
  • [Øje-AF]
  • [Præ-AF]
  • [Ansigt/øj.prio. AF]