Objektivkompen. (stillbillede/film)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Kompenserer for skygger i hjørnerne af skærmen eller forvrængning på skærmen, eller reducerer farveafvigelse i hjørnerne af skærmen, der skyldes visse objektivegenskaber.

  1. MENU (Optagelse) → [Billedkvalitet][Objektivkompen.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Skyggekompens.:
Indstiller, om der automatisk skal kompenseres for mørke i hjørnerne af skærmen. ([Auto]/[Fra])
Krom. ab.-kompens.:
Indstiller, om der automatisk skal reduceres farveafvigelse i hjørnerne af skærmen. ([Auto]/[Fra])
Forvræng.kompens.:
Indstiller, om der automatisk skal kompenseres for forvrængning på skærmen. ([Auto]/[Fra])
Vejrtrækningskomp. (kun ved optagelse af film):
Indstiller, om der automatisk skal kompenseres for det fænomen, hvor synsvinklen ændres i overensstemmelse med fokusafstanden under filmoptagelse. ([Til]/[Fra])

Bemærk!

  • Denne funktion er kun til rådighed ved brug af et objektiv, som er kompatibelt med automatisk kompensation.
  • Mørke i hjørnerne af skærmen rettes muligvis ikke med [Skyggekompens.] afhængigt af objektivtypen.
  • Afhængigt af det monterede objektiv er [Forvræng.kompens.] fastsat til [Auto], og du kan ikke vælge [Fra].
  • Hvis [SteadyShot] er indstillet til [Aktiv] i filmoptagetilstanden, bliver [Forvræng.kompens.] låst til [Auto].
  • Når [Vejrtrækningskomp.] er indstillet til [Til], ændres synsvinklen og billedkvaliteten en lille smule.
  • Afhængigt af objektivet bliver der muligvis ikke kompenseret helt for ændringer i synsvinklen, selv når [Vejrtrækningskomp.] er indstillet til [Til].