Optagelse af film (Intelligent auto)

Dette afsnit beskriver, hvordan du optager film i [Intelligent auto]-tilstanden. I tilstanden [Intelligent auto] fokuserer kameraet automatisk og bestemmer automatisk eksponeringen baseret på optageforholdene.

 1. Indstil Still/Film/S&Q-vælgeren til (Film) for at vælge filmoptagelsestilstanden.

  • Drej Still/Film/S&Q-vælgeren, mens du trykker på frigørelsesknappen for låsen på forsiden af Still/Film/S&Q-vælgeren.
 2. Indstil tilstandsknappen til (Autotilstand).

 3. Tryk på MOVIE (Film)-knappen for at starte optagelsen.

 4. Tryk på MOVIE-knappen igen for at stoppe optagelsen.

Sådan vælges optageformatet ( Filformat)

Opløsningen og graden af kompatibilitet varierer afhængigt af optageformatet (XAVC HS 4K/XAVC S 4K/XAVC S HD/XAVC S-I 4K/XAVC S-I HD). Vælg formatet i henhold til formålet med den film, som skal optages.

Sådan vælges billedhastigheden eller billedkvaliteten ( Filmindstillinger)

Billedhastigheden bestemmer, hvor jævn bevægelse i film bliver. ([Filmindstillinger][Bil.frek. f. optag.])

Billedkvaliteten ændres med bithastigheden. ([Filmindstillinger][Optageindstilling])

Hvis bithastigheden er høj, øges mængden af oplysninger, og du kan optage film i høj kvalitet. Dette vil dog medføre en større datamængde.

Vælg billedhastigheden og bithastigheden i henhold til din præference og dit formål.

Sådan justeres eksponeringen (Ekspo.kontroltype/Eksponeringstilst.)

Når [Ekspo.kontroltype] er indstillet til [P/A/S/M-tilst.], skal du vælge eksponeringstilstanden vha. kombinationen af lukkerhastighed og blændeværdi på samme måde som ved optagelse af et stillbillede.

Når [Ekspo.kontroltype] er indstillet til [Fleksi. eksp.tilst.], kan du indstille lukkerhastigheden, blændeværdien og ISO-følsomheden automatisk eller manuelt.

Sådan vælges fokuseringsmetoden ( Fokustilstand/ Fokusområde)

Vælg (Kontinuerlig AF) eller (Manuel fokus) for [Fokustilstand]. Du kan angive fokusområdet ved at indstille [Fokusområde].


Selv under optagelse med manuel fokus kan du midlertidigt skifte til autofokus på følgende måder.

 • Tryk på den brugertilpassede tast, som [AF til] er tildelt til, eller tryk udløserknappen halvvejs ned.
 • Tryk på den brugertilpassede tast, som [Øje-AF] blev tildelt til.
 • Berør motivet på skærmen.

Sådan optages filmlyd i 4 kanaler

Monter originalt Sony-tilbehør, der understøtter 4-kanals og 24-bit lydoptagelse, på kameraets multiinterface-tilbehørssko.

Tip!

 • Du kan også tildele funktionen start/stop af filmoptagelse til en foretrukken tast.
 • Du kan fokusere hurtigt under optagelse af film ved at trykke udløserknappen halvvejs ned. (Lyden af autofokusbetjeningen optages muligvis med i visse tilfælde.)
 • Du kan ændre indstillingerne for ISO-følsomhed, eksponeringskompensation og fokusområde under optagelse af film.
 • Lydene fra kameraet og objektivet i funktion bliver muligvis optaget under filmoptagelse. Indstil [Lydoptagelse] til [Fra] for at forhindre, at der optages lyde.
 • For at forhindre betjeningslyden af zoomringen i at blive optaget, når der anvendes et elektrisk zoomobjektiv, anbefaler vi, at du optager film vha. objektivets zoomknap. Når du flytter objektivets zoomknap, skal du passe på ikke at vende knappen.

Bemærk!

 • Der vises et ikon, som indikerer at der skrives data, efter optagelse. Fjern ikke hukommelseskortet, mens ikonet vises.
 • Du kan ikke begynde at optage en film, mens du skriver data. Vent, indtil dataskrivning er gennemført, og "STBY" vises inden optagelse af en film.
 • Hvis -ikonet (Advarsel om overophedning) vises, er kameraets temperatur steget. Sluk for strømmen, lad kameraet køle af og vent indtil kameraet er klar til at optage igen.
 • Kameraets temperatur har tendens til at stige, når du optager film kontinuerligt, og du kan muligvis mærke, at kameraet er varmt. Dette er ikke en funktionsfejl. [Kameraet er overophedet. Lad det køle ned.] vises muligvis også. I sådanne tilfælde skal du slukke for strømmen, lade kameraet køle af og vente indtil kameraet er klar til at optage igen.
 • Se "Optagetider for film" angående den kontinuerlige optagetid for en filmoptagelse. Når filmoptagelsen er afsluttet, kan du optage en film mere ved at trykke på MOVIE-knappen igen. Afhængigt af produktets og batteriets temperatur kan optagelsen muligvis stoppe for at beskytte produktet.