Fokusering vha. berøringsbetjeninger (Berøringsfokus)

[Berøringsfokus] giver dig mulighed for at angive en position, hvor du ønsker at fokusere vha. berøringsbetjeninger. Vælg MENU(Opsætning) → [Berøringsbetjen.][Brug touchscreen][Til] på forhånd.

Denne funktion er til rådighed, når [Fokusområde] er indstillet til en af følgende parametre:

 • [Bred]
 • [Zone]
 • [Fastlås centrum]
 • [Sporing: Bred]
 • [Sporing: Zone]
 • [Sporing: Fastlås Centrum]

 1. MENU (Opsætning) → [Berøringsbetjen.][Berør.funk. u. optag.][Berøringsfokus].
  • Du kan ændre indstillingen for [Berør.funk. u. optag.] ved at berøre /// (ikon for berøringsfunktion) på optageskærmen.

Angivelse af den position, hvor du ønsker at fokusere i stillbilledtilstanden

Under automatisk fokusering kan du angive en position, hvor du ønsker at fokusere, vha. berøringsbetjeninger. Når du har berøret skærmen og angivet en position, skal du trykke udløserknappen halvt ned for at fokusere.

 1. Berør skærmen.
  • Når du optager med skærmen, skal du berøre den position, hvor du vil fokusere.
  • Når du optager med søgeren, kan du flytte fokuspositionen ved at berøre og trække på skærmen, mens du kigger gennem søgeren.

  • For at annullere fokusering med berøringsbetjeninger skal du berøre (Ophævelse af berøringsfokus)-ikonet eller trykke på midten af kontrolhjulet, hvis der optages med skærmen, og trykke på midten af kontrolhjulet, hvis der optages med søgeren.
 2. Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere.
  • Tryk udløserknappen helt ned for at optage billeder.

Angivelse af den position, hvor du ønsker at fokusere i filmoptagetilstanden

Kameraet vil fokusere på det berørte motiv.

 1. Berør det motiv, som du ønsker at fokusere på, før eller under optagelse.
  • Når [Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF], skifter fokustilstanden midlertidigt til manuel fokus, og fokus kan justeres vha. fokusringen (punktfokus). Punktfokus er ikke til rådighed, når der optages med søgeren.
  • For at annullere punktfokus skal du berøre (Ophævelse af berøringsfokus)-ikonet eller trykke på midten af kontrolhjulet.
  • Når [Fokustilstand] er indstillet til [Manuel fokus], skifter fokustilstanden midlertidigt til [Kontinuerlig AF]. Når det berørte område er i fokus, vender fokustilstanden tilbage til manuel fokus.

Tip!

 • Udover berøringsfokusfunktionen er berøringsbetjeninger som de følgende også til rådighed.
  • Fokusrammen for [Punkt] og [Udvid punkt] kan flyttes ved at trække.
  • Når du optager stillbilleder i manuel fokustilstand, kan fokusforstørrelsen anvendes ved at dobbelttappe på skærmen.

Bemærk!

 • Berøringsfokusfunktionen er ikke til rådighed i de følgende situationer:
  • Når du optager stillbilleder i manuel fokustilstand
  • Når du bruger digital zoom
  • Når der anvendes LA-EA4