Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere (Spc.tast-/væl.ind.)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Du kan bruge den brugerdefinerede tastfunktion til at tildele de funktioner, du bruger mest, til knapper og vælgere, der er nemme at betjene. Dette gør det muligt at springe over processen med valg af punkter i MENU, så du hurtigere kan genkalde funktionerne.


Du kan separat tildele funktioner til brugertilpassede taster for optagetilstanden for stillbilleder, filmoptagetilstanden og afspilningstilstanden.

 • De funktioner, der kan tildeles, varierer afhængigt af knapperne eller vælgerne.


Du kan tildele funktioner til de følgende knapper og vælgere.

Illustration som angiver de taster, som du kan tildele ønskede funktioner til

 1. AF-ON-knap
 2. Brugertilpas. knap 3
 3. Brugertilpas. knap 1
 4. Brugertilpas. knap 2
 5. MOVIE-knap
 6. Bag. vælg. L
 7. Bag. vælg. R
 8. Funkt. af AEL-knap
 9. Funk. af midterknap
 10. Kontrolhjul/Venstre knap-funk./Funkt. af højreknap/Ned-knap
 11. Brugertilpas. knap 4
 12. Midterkn. multivælg.
 13. Fn/ knap
 14. For. vælger


Yderligere oplysninger om brugertilpasset tast-indstillinger kan fås ved at se den følgende URL:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/ilce-7m4/l/custom.php


Følgende er proceduren for tildeling af funktionen [Øje-AF] til AEL-knappen.

 1. MENU (Opsætning) → [Tilpas betjening][Spc.tast-/væl.ind.].
  • Hvis du ønsker at tildele en funktion til at genkalde under optagelse af film, skal du vælge [Spc.tast-/væl.ind.]. Hvis du ønsker at tildele en funktion til at genkalde under afspilning af billeder, skal du vælge [Specialtastindstil.].
  • Du kan også vælge [Spc.tast-/væl.ind.] og [Spc.tast-/væl.ind.] fra MENU(Opsætning) → [Vælgertilpasning].
 2. Gå til [Bagpå1]-skærmen vha. øverste/nederste side af kontrolhjulet. Vælg derefter [Funkt. af AEL-knap], og tryk på midten af kontrolhjulet.
 3. Vælg [Øje-AF] vha. kontrolhjulets øverste/nederste/venstre/højre side, og tryk derefter på midten.
  • Hvis du trykker på AEL-knappen under optagelse, og der registreres øjne, aktiveres [Øje-AF], og kameraet fokuserer på øjnene. Optag billeder, mens du holder AEL-knappen nede.

Sådan anvendes forskellige funktioner for vælgerne/hjulet afhængigt af optagetilstanden

Hvis du tilføjer et flueben til [Separer M-tilstand og andre tilstande.], når du tildeler funktioner til vælgerne/hjulet, kan du tildele forskellige funktioner for [Manuel eksp.] og de andre eksponeringstilstande ([Intelligent auto]/[Auto programmeret]/[Blændeprioritet]/[Lukkerhast.prior.]).
Hvis du tilføjer et flueben til [Separer Fleksi. eksp.tilst. og Intellig. auto.], når du tildeler funktioner med [Spc.tast-/væl.ind.], kan du tildele forskellige funktioner for [Fleksi. eksp.tilst.] og [Intelligent auto].

Tip!

 • Du kan også tildele optagefunktioner til hold fokus-knappen på objektivet. Men visse objektiver har ikke nogen hold fokus-knap.