Auto. skærm FRA (stillbillede)

Indstiller, om skærmen automatisk skal slukkes eller ej i optagetilstande for stillbilleder.

  1. MENU (Opsætning) → [Strømindst.funk.][Auto. skærm FRA] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Slår ikke FRA:
Slukker ikke for skærmen.
2 sek./5 sek./10 sek./1 min.:
Slukker for skærmen, når den angivne tidsmængde er forløbet, uden der er udført nogen betjeninger.
Du kan vende tilbage til optagelse ved at foretage en betjening, som f.eks. at trykke udløserknappen halvt ned.

Bemærk!

  • Hvis du ikke skal bruge kameraet i et længere tidsrum, skal du slukke for kameraet.