Vis ansigt/øj.ram. (stillbillede/film)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Indstiller, om rammen til registrering af ansigt/øje skal vises eller ej, når der registreres et ansigt eller øjne.

  1. MENU (Fokus) → [Ansigt/øje-AF][Vis ansigt/øj.ram.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Viser en registreringsramme, når der registreres et ansigt eller en øjne.
Fra:
Viser ikke en registreringsramme, når der registreres et ansigt eller en øjne.


Ramme til ansigtsregistrering

Når kameraet registrerer et ansigt, vises den grå ramme for ansigtsregistrering. Rammefarven vil være rødlig lilla, hvis det registrerede ansigt er blevet registreret vha. [Ansigtsregistrering]-funktionen.
Rammen til ansigtsregistrering bliver hvid, når der registreres et ansigt i eller omkring fokusområdet, og kameraet bestemmer, at autofokus er aktiveret.


Ramme til øjeregistrering

Der vises en hvid ramme til øjeregistrering, når der registreres et øje, og kameraet fastslår, at autofokus er mulig.

Rammen til øjeregistrering vises som følger, når [Ans/øje-mot.reg.] er indstillet til [Dyr] eller [Fugl].

Illustration, der viser rammen til øjeregistrering på et dyr

Tip!

  • Hvis du ønsker, at ansigts- eller øjeregistreringsrammen skal forsvinde inden for et vist stykke tid efter, at kameraet har fokuseret på det pågældende ansigt eller øje, skal du indstille [Slet autom. AF-omr.] til [Til].

Bemærk!

  • Hvis motivet bevæger sig for meget, vises registreringsrammen muligvis ikke korrekt over deres øjne.
  • Rammen til øjeregistrering vises ikke, når Øje-AF-funktionen ikke er til rådighed.
  • Selv hvis [Vis ansigt/øj.ram.] er indstillet til [Fra], vises der en grøn fokusramme over ansigter eller øjne, som er fokuseret, når du trykker udløserknappen halvvejs ned osv.