SteadyShot (stillbillede)

stillbillede

Indstiller om SteadyShot-funktionen skal anvendes eller ej.

  1. MENU (Optagelse) → [Billedstabiliser.] [SteadyShot] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Anvender [SteadyShot].
Fra:
Anvender ikke [SteadyShot].

Tip!

  • Når du anvender et stativ osv., skal du sørge for at slukke for SteadyShot-funktionen, da denne kan medføre en funktionsfejl under optagelse.
  • Hvis du tildeler [Vælg SteadyShot] til en ønsket tast vha. [Spc.tast-/væl.ind.], kan du slå [SteadyShot]-funktionen til eller fra ved at trykke på tasten.
  • Når du optager på et mørkt sted, blinker (SteadyShot)-ikonet muligvis. Vi anbefaler, at du indstiller en hurtigere lukkerhastighed ved at reducere blændeværdien eller justere ISO-følsomheden til en højere værdi.