Brug af Fn (Funktion)-knappen

Hvis du trykker på Fn (funktion)-knappen under optagelse, vises der en menu (funktionsmenu), som indeholder ofte anvendte funktioner som f.eks. fremføringstilstand og fokustilstand, på skærmen, så du hurtigt kan genkalde funktionerne.

Eksempel på funktionsmenu

De viste punkter varierer afhængigt af kameraets status.

Illustration af skærmen for funktionsmenuen

Tip!

 • Anvend MENU (Opsætning) → [Tilpas betjening][Fn menuindstillinger] til at registrere dine foretrukne funktioner i funktionsmenuen. Du kan separat registrere 12 funktioner til optagelse af stillbilleder og 12 funktioner til optagelse af film.
 • Når [Brug touchscreen] er indstillet til [Til], er berøringshandlinger mulige på menuskærmen.
 • Når [Brug touchscreen] er indstillet til [Til], kan du også åbne [Fn menuindstillinger] ved at holde ned på ikonet i funktionsmenuen.
 1. Tryk på DISP på kontrolhjulet gentagne gange for at få vist en anden skærmtilstand end [Til søger].
 2. Tryk på Fn (Funktion)-knappen.

 3. Tryk på den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet for at vælge en funktion, som skal indstilles.

 4. Drej den forreste vælger for at vælge den ønskede indstilling, og tryk på midten af kontrolhjulet.
  • Visse funktioner kan finjusteres vha. den bagerste vælger L eller den bagerste vælger R.

Brug af Fn-knappen i [Til søger]-visningen

Hvis du trykker på Fn-knappen, mens skærmvisningen er indstillet til [Til søger], kan du betjene elementer, som du ønsker at ændre, direkte.


I den automatiske tilstand

Illustration af skærmen i den automatiske tilstand


I P/A/S/M-tilstand

Illustration af skærmen i P/A/S/M-tilstanden

 • Det viste indhold og deres positioner på illustrationerne er kun en retningslinje og kan eventuelt afvige fra den faktiske visning.


Sådan justeres indstillinger fra dedikerede indstillingsskærme

Vælg ikonet for den ønskede funktion, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet. Den dedikerede indstillingsskærm for funktionen vises. Følg betjeningsvejledningen (A) for at justere indstillingerne.

Illustration som angiver, hvor du kan finde betjeningsvejledningen

Bemærk!

 • De punkter, som er nedtonet på [Til søger]-skærmen, kan ikke ændres ved at trykke på Fn-knappen.
 • Visse indstillinger som f.eks. [Kreativt udseende] og [Billedprofil] kan ikke anvendes på [Til søger]-skærmen, medmindre du går til den dedikerede indstillingsskærm.