Bracketindstillinger

stillbillede

Du kan indstille selvudløseren i bracketoptagelsestilstand, samt optagerækkefølgen for eksponeringsbracketing og hvidbalancebracketing.

  1. MENU (Optagelse) → [Fremfør.metode][Bracketindstillinger] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Selvudløs. u. bracket:
Indstiller, om selvudløseren skal anvendes under bracketoptagelse. Indstiller også antallet af sekunder til lukkeren udløses, hvis selvudløseren anvendes.
(Fra/2 sek./5 sek./10 sek.)
Bracket.rækkef.:
Indstiller rækkefølgen for eksponeringsbracketing og hvidbalancebracketing.
(0→-→+/-→0→+)