Indstiller metoden for spring mellem billeder (Indst. f. billedspring)

Indstiller metoden for spring mellem afspilningsbilleder for henholdsvis den forreste vælger, den bagerste vælger L og den bagerste vælger R.

  1. MENU (Afspil) → [Afspilningsfunk.][Indst. f. billedspring] → Vælg den vælger, som du ønsker at ændre indstillingen for, og vælg derefter den ønskede indstilling.

Detaljer om menupunkt

Et efter et - Med 100 bil.:
Springer i enheder med det specificerede antal billeder.
Med 3 minutter/Med 5 minutter/Med 10 minutter/Med 30 minutter/Med 1 timer/Med 3 timer/Med 6 timer/Med 12 timer/Med 24 timer:
Springer mellem billeder ud fra den specificerede tidsenhed baseret på billedernes optagedato og -tidspunkt.
Kun beskyt:
Afspiller kun beskyttede billeder.
Kun bedøm.:
Afspiller alle bedømte billeder.
Kun bedøm.() - Kun bedøm.():
Afspiller kun billeder, hvor der er angivet en bedømmelse ( til ).
Uden kun bedø.:
Afspiller kun billeder, som ikke er bedømt.
Kun Shot Mark:
Indstiller målet for billedspring til kun billeder med optagemærker.
Kun Shot Mark1/Kun Shot Mark2:
Indstiller målet for billedspring til kun billeder med det specificerede optagemærke.
Ingen Shot Mark:
Indstiller målet for billedspring til kun billeder uden optagemærker.
Kun opdel.ram.:
Indstiller målet for billedspring til kun delerammer.
Billede ef. opdel.:
Indstiller målet for billedspring til kun billeder ved siden af delerammer.


Sådan tilføjes et optagemærke til en film

Hvis du tilføjer et optagemærke under optagelse af en film, kan du bruge det som mærke til at vælge, overføre eller redigere filmen.

Tildel [Tilføj Shot Mark1] / [Tilføj Shot Mark2] til den ønskede tast vha. [Spc.tast-/væl.ind.], og tryk på den brugerdefinerede tast under optagelse af en film.

  • Du kan også tilføje et optagemærke under filmafspilning ved at tildele [Tføj/slet Shot Mark1] / [Tføj/slet Shot Mark2] til den ønskede tast vha. [Specialtastindstil.] og trykke på den brugertilpassede tast.


Sådan oprettes en opdelingsramme

Ved at oprette en opdelingsramme mellem optagesessioner kan du bruge den som et mærke, når du vælger billeder.

Tildel [Opret opdelingsram.] til den ønskede tast vha. [Spc.tast-/væl.ind.] på forhånd, og tryk på den brugertilpassede tast, når du ønsker at oprette en opdelingsramme.

Bemærk!

  • Når [Et efter et], [Med 10 billeder] eller [Med 100 bil.] er valgt, tælles en gruppe som ét billede.