Advarselsmeddelelser

Angiv område/dato/kl.

 • Indstil området, datoen og klokkeslættet. Hvis du ikke har brugt produktet i lang tid, skal du oplade det interne genopladelige backupbatteri.

Ikke tilstrækkelig strøm.

 • Billedkopieringen eller billedsensorens rengøringsfunktion udføres ikke, da det resterende batteriniveau er for lavt. Genoplad batteripakken, eller strømforsyn vha. en AC-adapter.

Kunne ikke bruge hukom- melseskort. Format?

 • Hukommelseskortet blev formateret på en computer, og filformatet blev ændret. Vælg [Angiv], og formater derefter hukommelseskortet. Du kan anvende hukommelseskortet igen, men alle tidligere data på hukommelseskortet er slettet. Det kan muligvis tage noget tid at gennemføre formateringen. Hvis meddelelsen stadig vises, skal du udskifte hukommelseskortet.

Fejl på hukommelseskort

 • Der er indsat et inkompatibelt hukommelseskort.
 • Formateringen mislykkedes. Formater hukommelseskortet igen.

Kunne ikke læse hukommelses- kort. Isæt hukommelseskort igen.

 • Der er indsat et inkompatibelt hukommelseskort.
 • Hukommelseskortet er beskadiget.
 • Terminaldelen på hukommelseskortet er beskidt.

Hukommelseskort låst.

 • Du bruger et hukommelseskort med knap til skrivebeskyttelse eller en knap til slettebeskyttelse, og knappen er indstillet på LOCK-positionen. Sæt knappen på optagepositionen.

Kan ikke åbne lukkeren, da hukommelseskortet ikke er isat.

 • Der er ikke isat noget hukommelseskort i den hukommelseskortåbning, som er valgt i [Optagemedie] eller [Optagemedie].
 • For at kunne udløse lukkeren uden at sætte et hukommelseskort ind i kameraet skal du sætte [Udløs uden kort] til [Aktiver]. I dette tilfælde gemmes der ikke billeder.

Dette hukommelseskort kan muligvis ikke optage og afspille normalt.

 • Der er indsat et inkompatibelt hukommelseskort.

Behandler...

 • Reduktionsbehandlingen udføres, når der foretages støjreduktion. Du kan ikke foretage yderligere optagelser under denne reduceringsproces.

Ingen visning.

 • Billeder optaget med andre produkter, eller billeder som er modificeret vha. en computer, kan muligvis ikke vises.
 • Behandling på computeren, som f.eks. sletning af billedfilerne, kan muligvis forårsage uoverensstemmelser i billeddatabasefilerne. Reparer billeddatabasefilerne.

Kontroller, at der er monteret et objektiv. Indstil "Udløs u/obj." i menuen til "Aktiver" for et ikke understøttet objektiv.

 • Objektivet er ikke monteret ordentligt, eller objektivet er ikke monteret. Hvis meddelelsen vises, når der er monteret et objektiv, skal du montere objektivet igen. Hvis meddelelsen vises ofte, skal du kontrollere om kontakterne på objektivet og produktet er rene eller ej.
 • Når produktet monteres på et astronomisk teleskop eller lignende instrument, eller ved brug af et uunderstøttet objektiv, indstilles [Udløs u/obj.] til [Aktiver].

Kameraet er overophedet. Lad det køle ned.

 • Produktet er blevet varmt, fordi du har optaget kontinuerligt. Sluk for strømmen, lad produktet køle af og vent indtil produktet er klar til at optage igen.

(Advarsel om overophedning)

 • Du har optaget billeder i lang tid, og produktets temperatur er steget.

(Databasefilfejl)

 • Antallet af billeder overstiger den mulige datostyringskapacitet i en databasefil på produktet.

(Databasefilfejl)

 • Ikke i stand til at registrere til databasefilen. Importer alle billederne til en computer og gendan hukommelseskortet.

Fejl i billeddatabase-fil

 • Der er noget galt i billeddatabasefilen. Vælg MENU (Optagelse) → [Gendan billed-db.][Medie].

Systemfejl
Kamerafejl. Sluk og tænd derefter for apparatet igen.

 • Tag batteriet ud og sæt det derefter ind igen. Hvis meddelelsen vises jævnligt, skal du konsultere et lokalt autoriseret Sony-serviceværksted.

Fejl i billeddatabase-fil. Vil du gendanne den?

 • Du kan ikke optage og afspille en film, da billeddatabasefilen er beskadiget. Gendan billeddatabasefilen ved at følge instruktionerne på skærmen.

Kan ikke forstørre.
Billedet kan ikke roteres.

 • Billeder optaget med andre produkter kan muligvis ikke forstørres eller roteres.

Kan ikke oprette flere mapper.

 • En mappe på hukommelseskortet har de første tre cifre "999". Du kan ikke oprette flere mapper på dette kamera.