Valg af fokusområdet (Fokusområde)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Indstil typen af fokusramme, når du optager med autofokus. Vælg tilstanden i henhold til motivet.

 1. MENU (Fokus) → [Fokusområde][Fokusområde] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Bred:
Fokuserer på et motiv automatisk dækkende hele skærmens område. Når du trykker udløserknappen halvvejs ned i optagetilstanden for stillbilleder, vises der en grøn ramme rundt om det område, der er fokuseret.

Zone:
Vælg en zone på skærmen som der skal fokuseres på, og produktet vil automatisk vælge et fokusområde.

Fastlås centrum:
Fokuserer automatisk på et motiv i midten af billedet. Brug sammen med fokuslåsfunktionen til at oprette den komposition som du ønsker.

Punkt: S/Punkt: M/Punkt: L:
Giver dig mulighed for at flytte fokusramme til et ønsket punkt på skærmen og fokusere på et ekstremt lille motiv i et smalt område.

Udvid punkt:
Hvis produktet ikke kan fokusere på et enkelt udvalgt punkt, anvender det fokuspunkter omkring [Punkt] som et sekundært prioriteringsområde for fokusering.

Sporing:
Denne indstilling er kun til rådighed, når [Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF]. Når der trykkes på udløserknappen, og den holdes halvvejs nede, sporer produktet motivet inden for det valgte autofokusområde. Ret markøren mod [Sporing][Fokusområde]-indstillingsskærmen, og vælg derefter det ønskede område for start af sporing vha. den venstre/højre side af kontrolhjulet. Du kan også flytte området for start af sporing til det ønskede punkt ved at angive området som en [Sporing: Zone], [Sporing: Punkt S]/[Sporing: Punkt M]/[Sporing: Punkt L] eller [Sporing: Udvid punkt].


Tip!

 • I standardindstillingerne er [Fokusområde] tildelt til C2-knappen.

Bemærk!

 • [Fokusområde] er låst til [Bred] i de følgende tilstande:
  • [Intelligent auto]
 • Fokusområdet lyser muligvis ikke under kontinuerlig optagelse, eller når udløserknappen trykkes helt ned på én gang.
 • Når Still/Film/S&Q-vælgeren er indstillet til (Film) eller S&Q (Slow-&Hurtigmotion) eller under filmoptagelse, kan [Sporing] ikke vælges for [Fokusområde].


Eksempler på visning af fokusrammen

Fokusrammen varierer på følgende måde.


Ved fokusering på et større område

Eksempel på en fokusramme ved fokusering på et større område

Ved fokusering på et mindre område

Eksempel på en fokusramme ved fokusering på et mindre område

 • Når [Fokusområde] er indstillet til [Bred] eller [Zone], skifter fokusrammen mellem "Ved fokusering på et større område" og "Ved fokusering på et mindre område" afhængigt af motivet eller situationen.
 • Når du monterer et A-fatningsobjektiv med en monteringsadapter (LA-EA3 eller LA-EA5) (sælges separat), kan fokusrammen for "Ved fokusering på et mindre område" muligvis blive vist.

Når der opnås fokus automatisk baseret på hele skærmens område

Eksempel på en fokusramme når der opnås fokus automatisk baseret på hele skærmens område

 • Når du anvender en anden zoomfunktion end den optiske zoom, deaktiveres [Fokusområde]-indstillingen, og fokusrammen vises med en stiplet linje. AF giver forrang til og omkring midterområdet.


Sådan flyttes fokusområdet

 • Du kan flytte fokusområdet ved at betjene multivælgeren, når [Fokusområde] er indstillet til følgende parametre:
  • [Zone]
  • [Punkt: S]/[Punkt: M]/[Punkt: L]
  • [Udvid punkt]
  • [Sporing: Zone]
  • [Sporing: Punkt S]/[Sporing: Punkt M]/[Sporing: Punkt L]
  • [Sporing: Udvid punkt]
  Hvis du tildeler [Standard fokus] til midten af multivælgeren på forhånd, kan du flytte fokusrammen tilbage til det motiv, der spores, eller midten af skærmen ved at trykke på midten af multivælgeren.

Tip!

 • Når [Fokusområde] er indstillet til [Punkt] eller [Udvid punkt], kan du flytte fokusrammen over en større afstand ad gangen med multivælgeren ved at indstille [Flyt.mæn. AF-ram] til [Stor].
 • Du kan hurtigt flytte fokusrammen ved at berøre og trække den på skærmen. Indstil [Brug touchscreen] til [Til], og indstil [Berør.funk. u. optag.] til [Berøringsfokus] på forhånd.


Sådan sporer du midlertidigt motivet ved optagelse af stillbilleder (Sporing til)

Du kan midlertidigt ændre indstillingen for [Fokusområde] til [Sporing], mens du trykker og holder ned på den brugertilpassede tast, som du har tildelt [Sporing til] til på forhånd. [Fokusområde]-indstillingen, før du aktiverede [Sporing til], skifter til den tilsvarende [Sporing]-indstilling.

For eksempel:

[Fokusområde], før du aktiverer [Sporing til] [Fokusområde], mens [Sporing til] er aktivt
[Bred] [Sporing: Bred]
[Punkt: S] [Sporing: Punkt S]
[Udvid punkt] [Sporing: Udvid punkt]


Fasedetektion AF

Når der er fasedetektion AF-punkter inde i autofokusområdet, anvender produktet den kombinerede autofokus bestående af fasedetektion AF og kontrast-AF.

Bemærk!

 • Fasedetektion AF er kun til rådighed, når der er monteret et kompatibelt objektiv. Hvis du anvender et objektiv, som ikke understøtter fasedetektion-AF, kan du ikke anvende følgende funktioner.

  • [Automatisk AF]
  • [AF-sporingsføls.]
  • [AF-motivskiftføls.]
  • [AF-overg.hastig.]

  Selv hvis du desuden anvender et tidligere anskaffet anvendeligt objektiv, fungerer fasedetektion AF muligvis ikke, medmindre du opdaterer objektivet.