Optagelse med berøringshandlinger (Touchudløser)

Kameraet fokuserer automatisk på det punkt, du berører, og tager et stillbillede. Indstil MENU (Opsætning) → [Berøringsbetjen.][Brug touchscreen] til [Til] på forhånd.
Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 1.10 eller senere.

 1. Vælg MENU (Opsætning) → [Berøringsbetjen.][Berør.funk. u. optag.][Touchudløser].
  • Du kan ændre indstillingen for [Berør.funk. u. optag.] ved at berøre /// (ikon for berøringsfunktion) på optageskærmen.
 2. Berør det motiv, som du ønsker at fokusere på, mens (touchudløser)-ikonet vises øverst til højre på skærmen.

  Kameraet fokuserer på det motiv, du berørte, og der optages et stillbillede.

Tip!

 • Du kan betjene optagefunktionerne nedenfor ved at berøre skærmen.
  • Optagelse af serieoptagelsesbilleder vha. touchudløseren
   Når [Fremf.metode] er indstillet til [Kont. optagelse], kan du optage serieoptagelsesbilleder, mens du berør skærmen.
  • Optagelse af kontinuerlige bracketbilleder vha. touchudløseren
   Produktet optager tre billeder, mens eksponeringen automatisk ændres fra basis til mørkere, og derefter til lysere. Når [Fremf.metode] er indstillet til [Kontin. bracket], skal du blive ved med at berøre skærmen, indstil optagelsen er færdig. Efter optagelsen kan du vælge det billede, du foretrækker.

Bemærk!

 • Funktionen [Touchudløser] er ikke til rådighed i de følgende situationer:
  • Under optagelse med søger
  • Ved optagelse af film
  • Når du optager slowmotion/hurtigmotion-film
  • Når [Fokustilstand] er indstillet til [Manuel fokus]
  • Når [Fokusområde] er indstillet til [Punkt] / [Udvid punkt] / [Sporing: Punkt S] / [Sporing: Punkt M] / [Sporing: Punkt L] / [Sporing: Udvid punkt]
  • Når du bruger den digitale zoomfunktion
  • Når du bruger [Klar billedzoom]
 • Hvis fokustilstanden skiftes til [Manuel fokus], mens [Berør.funk. u. optag.] er indstillet til [Touchudløser], ændres indstillingsværdien for [Berør.funk. u. optag.] til [Berøringsfokus].