Bulb-optagelse

Du kan optage et billede, hvor bevægelsen af et motiv er trukket som et spor, vha. lang eksponering.

Bulb-optagelse er egnet til optagelse af spor fra stjerner eller fyrværkeri osv.

 1. Indstil Still/Film/S&Q-vælgeren til (Still) for at vælge optagetilstanden for stillbilleder.
 2. Indstil tilstandsknappen til M (Manuel eksp.).
 3. Drej den bagerste vælger L med uret, indtil der vises [BULB].
 4. Vælg blændeværdien (F-værdi) ved hjælp af den forreste vælger.
 5. Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere.
 6. Tryk og hold på udløserknappen under hele optagelsen.
  Så længe der trykkes på udløserknappen, forbliver lukkeren åben.

Tip!

 • Når du optager fyrværkeri osv.,skal du fokusere på uendelig i manuel fokustilstand. Hvis du anvender et objektiv, hvis uendelig-punkt er uklart, skal du justere fokus på fyrværkeriet i det område, som du ønsker at fokusere på, på forhånd.
 • For at foretage bulb-optagelse uden at forårsage en forringelse af billedkvaliteten, anbefaler vi, at du starter optagelse, mens kameraet er koldt.
 • Under bulb-optagelse har billeder en tendens til at blive slørede. Det anbefales, at du anvender et stativ, en Bluetooth-fjernbetjening (sælges separat) eller en fjernbetjening, der er udstyret med en låsefunktion (sælges separat). Når du bruger Bluetooth-fjernbetjeningen, kan du starte bulb-optagelse ved at trykke på udløserknappen på fjernbetjeningen. For at stoppe bulb-optagelse skal du trykke på udløserknappen på fjernbetjeningen igen. Brug den model, som kan tilsluttes via multi/mikro-USB-terminalen, for at bruge den anden fjernbetjening.

Bemærk!

 • Jo længere eksponeringstiden er, desto mere støj vil der kunne ses på billedet.
 • Når [Lang ekspo.-SR] er indstillet til [Til], udføres der støjreduktion efter optagelse, af samme varighed som lukkeren var åben. Du kan ikke optage, mens støjreduktionen er i gang.
 • Du kan ikke indstille lukkerhastigheden til [BULB] i de følgende situationer:
  • Når fremføringstilstanden er indstillet til følgende:
   • [Kont. optagelse]
   • [Selvudl.(Kont.)]
   • [Kontin. bracket]
  • [Lukkertype]er indstillet til [Elektron. lukker].
  Hvis du anvender funktionerne ovenfor, når lukkerhastigheden er indstillet til [BULB], indstilles lukkerhastigheden midlertidigt til 30 sekunder.