Forstørrelse af et billede, der afspilles (Forstør)

Forstørrer det stillbillede, der afspilles. Brug denne funktion til at kontrollere fokus på billedet osv.

  1. Vis det billede som du gerne vil forstørre, og tryk derefter på (Forstør)-knappen.
    • Drej på kontrolhjulet for at justere zoomgraden. Ved at dreje den forreste vælger/bagerste L/bagerste vælger R kan du skifte til det forrige eller næste billede, mens du beholder den samme zoomgrad.
    • Visningen zoomer ind på den del af billedet, hvor kameraet fokuserede under optagelse. Hvis stedinformationen for fokus ikke kan indhentes, zoomer kameraet ind på midten af billedet.
  2. Vælg det sted, som du ønsker at forstørre, ved at trykke på kontrolhjulets øverste/nederste/højre/venstre sider.
  3. Tryk på MENU-knappen eller på midten af kontrolhjulet for at afslutte afspilningszoom.

Tip!

  • Du kan også forstørre et billede, der afspilles vha. MENU.
  • Du kan ændre den første forstørrelse og den første position for forstørrede billeder ved at vælge MENU (Afspil) → [Forstørrelse][Frst. første forstør.] eller [Forstør første pos.].
  • Du kan også forstørre et billede ved at berøre skærmen. Træk i skærmen for at flytte den forstørrede position. Indstil på forhånd [Brug touchscreen] til [Til].