Berøringspladeindst.

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Du kan justere indstillinger relateret til berøringspladebetjeninger under søgeroptagelse.

  1. MENU (Opsætning) → [Berøringsbetjen.][Berøringspladeindst.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Betjen. lodret orient.:
Indstiller om der skal aktiveres berøringspladebetjeninger under søgeroptagelse i lodret retning. Du kan forhindre fejlagtige betjeninger under optagelse i lodret retning forårsaget af din næse e.l., som berører skærmen.
Berøringspos.tilst.:
Indstiller, om fokusrammen skal flyttes til positionen berørt på skærmen ([Absolut position]), eller om fokusrammen skal flyttes til den ønskede position baseret på trækretningen og mængden af bevægelse ([Relativ position]).
Betjeningsområde:
Indstiller det område, som skal anvendes til berøringspladebetjeninger. Begrænsning af betjeningsområdet kan forhindre fejlagtige betjeninger forårsaget af din næse e.l., som berører skærmen.

Om tilstanden for berøringspositionering

Valg af [Absolut position] gør det muligt for dig at flytte fokusrammen til en fjern position endnu hurtigere, da du direkte kan angive positionen for fokusrammen med berøringsbetjeninger.

Valg af [Relativ position] gør det muligt for dig at betjene berøringspladen fra der, hvor det er nemmest, uden at behøve at flytte fingeren over et større område.

Tip!

  • Når [Berøringspos.tilst.] er indstillet til [Absolut position] i berøringspladebetjeninger, anses området indstillet i [Betjeningsområde] som værende hele skærmen.