Brug af DISP (Visningsindstilling)-knappen

Ved at trykke på DISP (Visningsindstilling)-knappen kan du ændre det indhold, der vises på skærmen under optagelse og afspilning. Displayet skifter, hver gang der trykkes på DISP-knappen. Søgervisningen og skærmvisningen for optagelse kan indstilles separat.

Tip!

 • Skærmen kan slukkes med DISP-knappen. Tilføj et flueben til [Skærm fra] under MENU (Opsætning) → [Tilpas betjening][DISP (skærmv.)-ind.][Skærm].

Under optagelse (Skærm)

Vis alle oplysn.Vis ikke oplysn.HistogramNiveau Til søgerVis alle oplysn.


Under optagelse (Søger)

NiveauVis ikke oplysn.HistogramNiveau

 • For at ændre den information som vises i søgeren, skal du trykke på DISP-knappen, mens du kigger ind i søgeren.


Under afspilning (Skærm/Søger)

Vis oplysninger → HistogramVis ikke oplysn. → Vis oplysninger.

 • Hvis billedet har et overeksponeret eller undereksponeret område, vil den modsvarende sektion blinke på histogramvisningen (advarsel om overeksponering/undereksponering).
 • Indstillingerne for afspilning anvendes også i [Autovisning].


Bemærk!

 • Det viste indhold og deres positioner vist nedenfor i illustrationen er kun en retningslinje og kan eventuelt afvige fra den faktiske visning.
 • Det følgende vises ikke i standardindstillingerne.
  • Skærm fra
  • Vis alle oplysn. (når søgeren anvendes)
 • I filmoptagetilstanden kan [Til søger] ikke justeres. Hvis skærmvisningen er indstillet til [Til søger], skifter displayet til alle oplysninger, når filmoptagelse starter.