Vælg søger/skærm

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Indstiller metoden for skift af visningen mellem søgeren og skærmen.

  1. MENU (Opsætning) → [Søger/Skærm][Vælg søger/skærm] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
Når du kigger ind i søgeren, reagerer øjesensoren, og visningen skifter automatisk til søgeren.
Søger(Manuel):
Skærmen slukkes, og billedet vises kun i søgeren.
Skærm(Manuel):
Søgeren slukkes, og billedet vises altid på skærmen.

Tip!

  • Du kan tildele [Vælg søger/skærm]-funktionen til din foretrukne tast.
    [Spc.tast-/væl.ind.], [Spc.tast-/væl.ind.] eller [Specialtastindstil.] → indstil [Valg af søger/skærm] til den foretrukne tast.
  • Hvis du vil bevare visningen i søgeren eller skærmvisningen, skal du indstille [Vælg søger/skærm] til [Søger(Manuel)] eller [Skærm(Manuel)] på forhånd.
    Du kan bevare skærmen slået fra, når du tager øjnene fra søgeren under optagelse ved at indstille skærmvisningen til [Skærm fra] med DISP-knappen. Vælg [DISP (skærmv.)-ind.][Skærm], og tilføj et flueben til [Skærm fra] på forhånd.

Bemærk!

  • Afhængigt af, om skærmen er åben eller lukket, og skærmens vinkel registrerer kameraets øjesensor muligvis ikke, at dit øje nærmer sig, selv hvis [Vælg søger/skærm] er indstillet til [Auto].
  • Under kraftige lyskilder som f.eks. sollys registrerer øjesensoren muligvis ikke, at dit øje nærmer sig, og visningen skifter ikke til søgeren, selv når [Vælg søger/skærm] er indstillet til [Auto]. I sådanne tilfælde skal du sørge for, at øjesensoren ikke udsættes for lyskilden.