Lukkerhast.prior.

Du kan udtrykke bevægelsen af et motiv i bevægelse på forskellige måder ved at justere lukkerhastigheden, f.eks. med høj lukkerhastighed i bevægelsens øjeblik, eller med langsom lukkerhastighed, hvor der er trukket spor henover billedet.

 1. Indstil Still/Film/S&Q-vælgeren til den ønskede optagetilstand.
 2. Indstil tilstandsknappen til S (Lukkerhast.prior.).
 3. Vælg den ønskede værdi ved at dreje den forreste vælger/bagerste vælger L.
  • Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås efter indstilling, blinker blændeværdien på optageskærmen. Hvis dette sker, skal du ændre lukkerhastigheden.
 4. Juster fokuseringen og optag motivet.
  Blænden justeres automatisk for at opnå den korrekte eksponering.

Tip!

 • Brug et stativ til at forhindre kamerarystelser, når du har valgt en langsom lukkerhastighed.
 • Når du optager indendørs sportsscener, skal ISO-følsomheden indstilles til en højere værdi.

Bemærk!

 • SteadyShot-advarselsindikatoren vises ikke i lukkerhastighedsprioriteret tilstand.
 • Når [Lang ekspo.-SR] er indstillet til [Til] og lukkerhastigheden er 1 sekund(er) eller længere med en anden [Lukkertype] end [Elektronisk lukker] indstillet, udføres der støjreduktion efter optagelse i lige så lang tid, som lukkeren var åben. Men du kan ikke optage yderligere, mens støjreduktionen er i gang.
 • Lysstyrken på billedet på skærmen afviger muligvis fra det egentlige billede, som optages.