AEL med udløser

stillbillede

Indstiller om eksponeringen skal fastsættes, når du trykker udløserknappen halvvejs ned.
Vælg [Fra] for at justere fokuseringen og eksponeringen separat.

  1. MENU (Eksponering/Farve) → [Lysmåling][AEL med udløser] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, fastsættes eksponeringen efter automatisk justering af fokussen, når [Fokustilstand] er indstillet til [Enkeltbilled-AF]. Når [Fokustilstand] er indstillet til [Automatisk AF], og produktet bestemmer, at motivet bevæger sig, eller du optager serieoptagelsesbilleder, annulleres den fastsatte eksponering.
Til:
Fastsætter eksponeringen, når du trykker udløserknappen halvvejs ned.
Fra:
Fastsætter ikke eksponeringen, når du trykker udløserknappen halvvejs ned. Brug denne tilstand, når du ønsker at justere fokuseringen og eksponeringen hver for sig.
Produktet fortsætter med at justere eksponeringen under optagelse i [Kont. optagelse]-tilstand.

Bemærk!

  • Betjening vha. AEL-knappen prioriteres over [AEL med udløser]-indstillingerne.