Hvidbalance (stillbillede/film)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Korrigerer farvetoneeffekten af det omgivende lysforhold for at optage et neutralt hvidt motiv som hvidt. Brug denne funktion, når billedets farvetoner ikke bliver som du forventede, eller når du ønsker at ændre farvetonerne med vilje af hensyn til det fotografiske udtryk.

  1. MENU (Eksponering/Farve) → [Hvidbalance][Hvidbalance] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto / Auto: Stemning / Auto: Hvid / Dagslys / Skygge / Overskyet / Skinnende / Fluor.: Varmhvi. / Fluor.: Koldhvidt / Fluor.: Daghvidt / Fluor.: Dagslys / Blitz (kun ved optagelse af stillbilleder) / Auto und. vand. :
Når du vælger en lyskilde, som belyser motivet, justerer produktet farvetonerne, så de passer til den valgte lyskilde (forudindstillet hvidbalance). Når du vælger [Auto] detekterer produktet automatisk lyskilden og justerer farvetonerne.
C.temp./filter:
Justerer farvetonerne i henhold til lyskilden. Giver effekten af CC-filtre (farvekompensation) til fotografi.
Brugerdefin. 1/Brugerdefin. 2/Brugerdefin. 3:
Gemmer den grundlæggende hvide farve under lysforholdene til optagemiljøet.

Tip!

  • Du kan få vist finjusteringsskærmen og udføre finjusteringer af farvetoner efter behov ved at trykke på den højre side af kontrolhjulet. Når [C.temp./filter] er valgt, kan du ændre farvetemperaturen ved at dreje på den bagerste vælger L eller den bagerste vælger R i stedet for at trykke på den højre side af kontrolhjulet.
  • Hvis farvetonerne ikke bliver, som du forventede, i de valgte indstillinger, skal du udføre [Hv.b.bracketing]-optagelse.
  • (Auto: Stemning), (Auto: Hvid) vises kun, når [Prio. inds.. i AWB] er indstillet til [Stemning] eller [Hvid].
  • Hvis du ønsker at moderere brat skift af hvidbalance, som f.eks. når optagemiljøet skifter under filmoptagelse, kan du ændre hastigheden for skift af hvidbalancen med [Stødfri WB]-funktionen.

Bemærk!

  • [Hvidbalance] er fastsat til [Auto] i de følgende optagetilstande:
    • [Intelligent auto]
  • Hvis du anvender en kviksølvlampe eller en natriumlampe som lyskilde, vil den nøjagtige hvidbalance ikke blive opnået pga. lysets egenskaber. Det anbefales at optage billeder vha. en blitz eller vælge [Brugerdefin. 1] til [Brugerdefin. 3].