Kontin. bracket

stillbillede

Optager flere billeder, mens eksponeringen automatisk ændres fra basis til mørkere, og derefter til lysere. Du kan vælge et billede, som passer til dit formål, efter optagelsen.

 1. Tryk på / (Fremf.metode) på kontrolhjulet → [Kontin. bracket].
  • Du kan også indstille fremføringstilstanden ved at vælge MENU (Optagelse) → [Fremfør.metode][Fremf.metode].
 2. Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.
 3. Juster fokuseringen og optag billedet.
  • Grundeksponeringen fastsættes ved den første optagelse.
  • Fortsæt med at trykke og holde på udløserknappen indtil bracketoptagelse er færdig.

Detaljer om menupunkt

Kameraet optager for eksempel i alt tre billeder kontinuerligt med en eksponeringsværdi skiftet med plus eller minus 0,3 EV, når der er valgt [Kontinuerlig bracket: 0,3EV 3-bil.].

Tip!

 • Den sidste optagelse vises på den automatiske visning.

Bemærk!

 • Når [ISO AUTO] er valgt i tilstanden [Manuel eksp.], ændres eksponeringen vha. justering af ISO-værdien. Hvis der er valgt en anden indstilling end [ISO AUTO], ændres eksponeringen vha. justering af lukkerhastigheden.
 • Når eksponeringen kompenseres, ændres eksponeringen i overensstemmelse med den kompenserede værdi.
 • Bracketoptagelse er ikke til rådighed i de følgende optagetilstande:
  • [Intelligent auto]
 • Når blitzen anvendes, udfører produktet blitzbracketoptagelse, hvor mængden af blitzlys ændres, selvom der er valgt [Kontin. bracket]. Tryk på udløserknappen for hvert billede.