Anti-flicker-indstil.

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

For at reducere effekten af flimmer fra kunstige lyskilder (som f.eks. fluorescerende lys eller LED-lys) kan kameraet time optagelse af billeder til øjeblikke, hvor flimmeret vil have mindre betydning, eller du kan indstille lukkerhastigheden mere fint end normalt.

Denne funktion reducerer forskelle i eksponering og farvetone mellem det øverste og nederste område på et billede under kontinuerlig optagelse under kunstige lyskilder.

 1. MENU (Optagelse) → [Lukker/Lydløs][Anti-flicker-indstil.] → ønsket indstillingspunkt.

Detaljer om menupunkt

Anti-flicker-opt. (kun ved optagelse af stillbilleder):
Detekterer flimmer og mindsker dets betydning, når lyskildens frekvens er 100 Hz eller 120 Hz under optagelse af stillbilleder. Flimren detekteres ved at trykke udløserknappen halvvejs ned. ([Til]/[Fra])
Når [Anti-flicker-opt.] er indstillet til [Til], skal du trykke udløserknappen halvvejs ned og optage billedet efter at have bekræftet, at (flimmerikon) vises.
Variabel lukker:
Reducerer forekomsten af båndlignende lys og mørk skygge på billedet ved at finjustere lukkerhastigheden i overensstemmelse med flimmerfrekvensen. ([Til]/[Fra])
[Variabel lukker] kan kun vælges, når kameraet er i en eksponeringstilstand, der giver dig mulighed for manuelt at justere lukkerhastigheden (både stillbilleder og film).
Var. lukker-inds.:
Indstiller lukkerhastigheden, når [Variabel lukker] er indstillet til [Til].
Vælg en lukkerhastighed, som reducerer effekten af flimmer, mens du kontrollerer skærmen. Jo hurtigere du indstiller lukkerhastigheden, desto større er sandsynligheden for, at der er forskel på skærmvisningen inden optagelse og det optagede billede. Sørg for, at effekten af flimmer reduceres i det optagede billede.

Tip!

 • Når [Anti-flicker-opt.] er indstillet til [Til], kan farvetonen på det resulterende billede variere, når du optager den samme scene vha. en anden lukkerhastighed. I så fald anbefaler vi, at du optager i [Lukkerhast.prior.]- eller [Manuel eksp.]-tilstanden med en fastsat lukkerhastighed.
 • Når [Anti-flicker-opt.] er indstillet til [Til], kan du udføre anti-flicker-optagelse ved at trykke på AF-ON (AF til)-knappen.
 • Når [Anti-flicker-opt.] er indstillet til [Til], kan du udføre anti-flicker-optagelse ved at trykke udløserknappen halvt ned eller trykke på AF-ON (AF til)-knappen, selv i manuel fokustilstand.
 • Når [Vælg Anti-flic.-op] eller [Var. lukker-valg] er tildelt til den ønskede tast vha. [Spc.tast-/væl.ind.], kan du slå [Anti-flicker-opt.]- eller [Variabel lukker]-funktionen til og fra ved at trykke på tasten.
 • Når [Variabel lukker] er indstillet til [Til], vises lukkerhastighedsnævneren i decimalformatet (lukkerhastighed med høj opløsning).
  Hvis den normale lukkerhastighed f.eks. er indstillet til 1/250 sekund, vises værdien som 250.6. (Tallene kan muligvis variere fra de faktiske.)
 • På skærmen [Var. lukker-inds.] kan du finjustere lukkerhastigheden med høj opløsning vha. den bagerste vælger L, den bagerste vælger R eller kontrolhjulet som i følgende eksempel.
  250.6 → 253.3 → 256.0 → 258.8*
  Du kan ændre lukkerhastigheden med høj opløsning til en heltalsmultiplumsværdi vha. den forreste vælger som i følgende eksempel.
  125.3 (2 gange) ← 250.6 → 501.3 (1/2 gang) *

  *Tallene kan muligvis variere fra de faktiske.

 • Når [Variabel lukker] er indstillet til [Til], kan lukkerhastigheden med høj opløsning finjusteres på standbyskærmen for optagelse. Hvis du ønsker at ændre lukkerhastigheden med høj opløsning til en heltalsmultiplumsværdi, selv på standbyskærmen for optagelse, skal du tildele [Lukkerhastig. (trin)] til en brugertilpasset tast eller indstillingen "Min vælger".
 • Når du ændrer indstillingen [Variabel lukker] fra [Til] til [Fra], skifter lukkerhastigheden med høj opløsning til den nærmeste værdi blandt normale lukkerhastigheder.

Bemærk!

 • Når du indstiller [Anti-flicker-opt.] til [Til], er billedkvaliteten af live-view reduceret.
 • Når du indstiller [Anti-flicker-opt.] til [Til], kan udløsningsforsinkelsen blive øget en smule. I kontinuerlig optagetilstand sænkes optagehastigheden muligvis, eller intervallet mellem hvert billede bliver muligvis uens.
 • Selv når [Anti-flicker-opt.] er indstillet til [Til], er kameraet muligvis ikke i stand til at detektere flimmer afhængigt af lyskilden og optageforholdene, som f.eks. en mørk baggrund. Selv hvis kameraet detekterer flimmer, bliver dens påvirkning desuden muligvis ikke reduceret tilstrækkeligt afhængigt af lyskilden og optagesituationen. Vi anbefaler, at du foretager prøveoptagelser først.
 • [Anti-flicker-opt.] er ikke til rådighed ved optagelse i følgende situationer:
  • Under bulb-optagelse
  • [Lukkertype]er indstillet til [Elektron. lukker]
  • Filmoptagetilstand
 • Farvetonen på optageresultaterne kan muligvis variere afhængigt af indstillingen af [Anti-flicker-opt.].
 • Indstilling af [Anti-flicker-opt.] til [Til] vil muligvis ikke mindske flimmer på live-view-skærmen under kontinuerlig optagelse.
 • Når [Variabel lukker] er indstillet til [Til], er forsinkelsen for udløsningstiden muligvis længere.
 • Selv når [Variabel lukker] er indstillet til [Til], kan du afhængigt af lyskildens frekvens muligvis ikke indstille den passende lukkerhastighed og eliminere påvirkningen af flimmer. I dette tilfælde skal du prøve følgende.
  • Indstilling af en langsommere lukkerhastighed
  • Skift til en anden lukkertype
  • Ændring af indstillingen af den elektroniske forreste lukkergardinfunktion
 • Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, vises der muligvis midlertidigt flimmer.
 • Indstillingsværdierne for lukkerhastighed med høj opløsning kan ikke registreres til [Reg. specialopt.inds.]. Standardværdien for lukkerhastigheden vil blive anvendt i stedet.
 • Når [Variabel lukker] er indstillet til [Til], er blitzsynkroniseringshastigheden begrænset til den langsommere side.