Registrering af det aktuelle fokusområde (AF-områderegist.)

stillbillede

Du kan flytte fokusrammen midlertidigt til en position tildelt på forhånd vha. en brugertilpasset tast. Denne funktion er praktisk, når der optages scener, hvori motivets bevægelser er forudsigelige, som for eksempel sportsscener. Med denne funktion kan du hurtigt skifte fokusområdet i overensstemmelse med situationen.

Sådan registreres et fokusområde

 1. MENU (Fokus) → [Fokusområde][AF-områderegist.][Til].
 2. Indstil fokusområdet til den ønskede position og hold derefter ned på Fn (Funktion)-knappen.

Sådan kaldes det registrerede fokusområde frem

 1. MENU (Opsætning) → [Tilpas betjening][Spc.tast-/væl.ind.] → ønsket tast, vælg derefter [Regist. AF-omr. hold].
 2. Indstil kameraet til optagetilstanden, hold ned på den tast som [Regist. AF-omr. hold] er blevet tildelt til, og tryk derefter på udløserknappen for at optage billeder.

Tip!

 • Når der er registreret en fokusramme med [AF-områderegist.], blinker den registrerede fokusramme på skærmen.
 • Hvis du tildeler [Regist AF-omr til/fra] til en brugertilpasset tast, kan du anvende den registrerede fokusramme uden at holde ned på tasten.
 • Hvis [Reg. AF-omr.+AF til] er tildelt til en brugertilpasset tast, udføres der automatisk fokusering ved hjælp af den registrerede fokusramme, når der trykkes på tasten.

Bemærk!

 • Et fokusområde kan ikke registreres i følgende situationer:
  • Mens der udføres [Berøringsfokus]
  • Når du bruger den digitale zoomfunktion
  • Mens der udføres [Berøringsspor.]
  • Mens der fokuseres
  • Mens der udføres fokuslås
 • Du kan ikke tildele [Regist. AF-omr. hold] til [Venstre knap-funk.], [Funkt. af højreknap] eller [Ned-knap].
 • Du kan ikke kalde det registrerede fokusområde frem i følgende situationer:
  • Still/Film/S&Q-vælgeren er indstillet til enten (Film) eller S&Q (Slow-&Hurtigmotion)
  • Tilstandsknappen er indstillet til (Autotilstand)
 • Når [AF-områderegist.] er indstillet til [Til], er [Lås af betjen.dele]-indstillingen låst til [Fra].