Filindstillinger

Konfigurer indstillinger for filnavnene på optagede film.

 1. MENU → (Optagelse) → [Fil][Filindstillinger] → ønsket indstillingspunkt.

Detaljer om menupunkt

Filnummer:
Du kan indstille, hvordan du tildeler filnumre til film.
[Serie]: Nulstiller ikke filnumre, selvom hukommelseskortet ændres.
[Nulstil]: Nulstiller filnummeret, når hukommelseskortet ændres.
Serietællernulstilling:
Nulstiller serietælleren, som anvendes, når [Filnummer] er indstillet til [Serie].
Filnavnformat:
Du kan indstille formatet for filmfilnavne.
[Standard]: Filnavnet på den optagede film starter med "C." Eksempel: C0001
[Titel]: Filnavnet på den optagede film bliver til "Titel+Filnummer".
[Dato + Titel]: Filnavnet på den optagede film bliver "Dato+Titel+Filnummer".
[Titel + Dato]: Filnavnet på den optagede film bliver "Titel+Dato+Filnummer".
Titelnavnindstil.:
Du kan indstille titlen, når [Filnavnformat] er indstillet til [Titel], [Dato + Titel] eller [Titel + Dato].

Tip!

 • Indstillingerne for [Filnummer] og [Filnavnformat] anvendes til både åbning 1 og åbning 2.
 • Når [Filnummer] er indstillet til [Serie], tildeles filnumre sekventielt på tværs af hukommelseskortene i åbningerne, selvom du ændrer indstillingen for [Opt.medieindstil.][Optagemedie] mellem åbning 1 og 2.

Bemærk!

 • Der kan kun indtastes alfanumeriske tegn og symboler for [Titelnavnindstil.]. Der kan indtastes op til 37 tegn.
 • Titler, der specificeres vha. [Titelnavnindstil.], anvendes kun til film, der er optaget efter, at indstillingen er foretaget.
 • Du kan ikke indstille, hvordan mappenavne tildeles til film.
 • Hvis du anvender et SDHC-hukommelseskort, er [Filnavnformat] låst til [Standard].
 • Hvis du sætter et hukommelseskort, som er anvendt med [Filnavnformat] indstillet til en af følgende, i en anden enhed, fungerer hukommelseskortet muligvis ikke ordentligt.
  • [Titel]
  • [Dato + Titel]
  • [Titel + Dato]
 • Hvis der er ubrugte numre pga. sletning af filer osv., genanvendes disse numre, når filmfilnummeret når "9999".