Maksimumvisn.

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Indstiller maksimumsfunktionen, hvilket forbedrer omridset af fokuserede områder under optagelse med manuel fokus eller direkte manuel fokus. Når du optager en film, kan du også anvende maksimumsfunktionen med autofokus.

  1. MENU → (Fokus) → [Maksimumvisn.] → Vælg et menupunkt, og indstil den ønskede parameter.

Detaljer om menupunkt

Maksimumvisning:
Indstiller, om maksimum skal vises. ([Til] / [Fra])
Maksimumniveau:
Angiver niveauet af forstærkning af områder i fokus. ([Høj] / [Mellem] / [Lav])
Maksimumfarve:
Indstiller den farve, som anvendes til at forstærke områder i fokus. ([Rød] / [Gul] / [Blå] / [Hvid])

Bemærk!

  • Da produktet opfatter skarpe områder som værende fokuseret, varierer effekten af maksimum afhængigt af motivet og objektivet.
  • Omridset på fokuserede afstande forstærkes ikke på enheder, der er tilsluttet via HDMI.