Blød hud-effekt (stillbillede/film)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Indstiller den effekt, som anvendes til optagelse af glat hud i Registrering af ansigter-funktionen.

  1. MENU (Eksponering/Farve) → [Farve/Tone][Blød hud-effekt] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra:
Anvender ikke [Blød hud-effekt]-funktionen.
Til:
Anvender [Blød hud-effekt]. Du kan vælge effektniveauet ved at trykke på den højre/venstre side af kontrolhjulet. ([Til: Høj]/[Til: Mellem]/[Til: Lav])

Bemærk!

  • [Blød hud-effekt] er ikke til rådighed, når [Filformat] under [Billedkvalitetsindstil.] er indstillet til [RAW].
  • [Blød hud-effekt] er ikke til rådighed for RAW-billeder, når [Filformat] under [Billedkvalitetsindstil.] er indstillet til [RAW og JPEG] / [RAW og HEIF].
  • [Blød hud-effekt] er ikke til rådighed ved brug af den digitale zoomfunktion.