Brug af Still/Film/S&Q-vælgeren og tilstandsknappen

Du kan bruge Still/Film/S&Q-vælgeren og tilstandsknappen til at vælge en optagetilstand i overensstemmelse med motivet og formålet med optagelsen.

Still/Film/S&Q-vælger

Brug Still/Film/S&Q-vælgeren til at vælge en optagetilstand.

 • Drej på Still/Film/S&Q-vælgeren, mens du trykker på frigørelsesknappen på forsiden af Still/Film/S&Q-vælgeren.

Illustration, der viser positionen for hver optagetilstand på Still/Film/S&Q-vælgeren

(A) Optagetilstand for stillbilleder

(B) Filmoptagelsestilstand

(C)Optagetilstand med slowmotion/hurtigmotion

Tip!

 • De viste menupunkter varierer afhængigt af Still/Film/S&Q-vælgerens position.

Tilstandsknap

Den valgte eksponeringstilstand bestemmer, hvordan blænden (F-værdi) og lukkerhastigheden justeres.

Tilstandsknap Eksponeringstilstand Beskrivelse
(Auto) Intelligent auto Kameraet optager med automatisk scenegenkendelse.
P Auto programmeret Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien). Du kan indstille optagefunktioner som f.eks. [ISO] .
A Blændeprioritet Blændeværdien prioriteres, og lukkerhastigheden justeres automatisk. Vælg dette, når du ønsker at sløre baggrunden eller fokuseringen på hele skærmen.
S Lukkerhast.prior. Lukkerhastigheden prioriteres, og blændeværdien justeres automatisk. Vælg dette, når du ønsker at optage et motiv i hurtig bevægelse uden sløring, eller når du ønsker at optage et vand- eller lysspor.
M Manuel eksp. Juster både blændeværdien og lukkerhastigheden manuelt. Du kan optage med din foretrukne eksponering.
1 / 2 / 3 Genkald kam.inds Du kan genkalde ofte anvendte tilstande og numeriske værdiindstillinger, som er blevet registreret* på forhånd, og derefter optage billederne.

*I [Hukom. kam.inds.], kan du registrere forskellige optageindstillinger som f.eks. eksponeringstilstanden (P/A/S/M), blænden (F-værdi) og lukkerhastighed.

Metoden for indstilling af eksponeringen i filmoptagetilstandene afhænger af indstillingen for MENU (Optagelse) → [Optagetilstand][Ekspo.kontroltype].

Når [Ekspo.kontroltype] er indstillet til [P/A/S/M-tilst.]:

Vælg den ønskede eksponeringstilstand vha. tilstandsknappen.

Når [Ekspo.kontroltype] er indstillet til [Fleksi. eksp.tilst.]:

Blændeværdien, lukkerhastigheden og ISO-følsomheden kan skiftes mellem den automatiske indstilling og den manuelle indstilling ved hjælp af de følgende funktioner, som er tildelt til brugertilpassede taster.

 • Blændeværdi
  [Auto/man.-sk.ind][Av auto/man.-sk.]
 • Lukkerhastighed
  [Auto/man.-sk.ind][Tv auto/man.-sk.]
 • ISO-følsomhed
  [Auto/man.-sk.ind][ISO Auto/Ma.-sk.]
Hvis du vælger den manuelle indstilling, skal du dreje den forreste vælger, den bagerste vælger L eller kontrolhjulet og indstille den ønskede værdi.