Intervalopt.funk.

stillbillede

Du kan automatisk optage en serie stillbilleder med det optagelsesinterval og antal optagelser, som du har indstillet på forhånd (Intervaloptagelse). Du kan derefter oprette en film ud fra de stillbilleder, der er lavet med intervaloptagelse, vha. computersoftwaren Imaging Edge Desktop (Viewer). Du kan ikke oprette en film ud fra stillbillederne på kameraet.


For oplysninger om, hvordan du opretter en intervalfilm vha. intervaloptagelse, skal du se supportsiden for Imaging Edge Desktop.

https://www.sony.net/disoft/help/

 1. MENU (Optagelse) → [Fremfør.metode][Intervalopt.funk.][Intervaloptagelse][Til].
 2. MENU (Optagelse) → [Fremfør.metode][Intervalopt.funk.] → Vælg et punkt, som skal indstilles, og vælg derefter den ønskede indstilling.
 3. Tryk på udløserknappen.

  Når den tid, der er indstillet for [Starttid for optag.] er forløbet, starter optagelse.

  • Når antallet af billeder, der er indstillet for [Antal optagelser], er fuldført, vender kameraet tilbage til standbyskærmen for intervaloptagelse.

Detaljer om menupunkt

Intervaloptagelse:
Indstiller, om der skal foretages intervaloptagelse. ([Fra]/[Til])
Starttid for optag.:
Indstiller tiden, fra når du trykker på udløserknappen, til når intervaloptagelse starter. (1 sekund til 99 minutter og 59 sekunder)
Optageinterval:
Indstiller optagelsesintervallet (tiden, fra når én eksponering starter, til når eksponeringen for den næste optagelse starter). (1 sekund til 60 sekunder)
Antal optagelser:
Indstiller antallet af optagelser for intervaloptagelse. (1 optagelse til 9 999 optagelser)
AE-sporingsfølsom.:
Indstiller sporingsfølsomheden for automatisk eksponering mod ændringen i luminans under intervaloptagelse. Hvis du vælger [Lav], vil eksponeringsændringer under intervaloptagelse være mere jævne. ([Høj]/[Mellem]/[Lav])
Lukkertype i interval:
Indstiller lukkertypen under intervaloptagelse. ([Mekanisk lukker]/[Elektron. lukker])
Optageinterval prior.:
Indstiller, om optageintervallet skal prioriteres eller ej, når eksponeringstilstanden er [Auto programmeret] eller [Blændeprioritet], og lukkerhastigheden bliver længere end den tid, der er indstillet for [Optageinterval]. ([Fra]/[Til])

Tip!

 • Hvis du trykker på udløserknappen under intervaloptagelse, afsluttes intervaloptagelse, og kameraet vender tilbage til standbyskærmen for intervaloptagelse.
 • For at vende tilbage til normal optagetilstand skal du indstille [Intervaloptagelse] til [Fra].
 • Hvis du trykker på en tast, som en af de følgende funktioner er blevet tildelt til, i det øjeblik, hvor optagelsen starter, forbliver funktionen aktiv under intervaloptagelse, selv uden at du holder ned på knappen.
  • [AEL-hold]
  • [ AEL-hold]
  • [Hold AF/MF-vælger]
  • [Regist. AF-omr. hold]
  • [Hold AWB-lås]
 • Hvis du indstiller [Vis som gruppe] til [Til], vises stillbilleder, der er optaget med intervaloptagelsesfunktionen, i grupper.
 • Stillbilleder, der er optaget med intervaloptagelse, kan afspilles kontinuerligt på kameraet. Hvis du har til hensigt at oprette en film med stillbillederne, kan du få forhåndsvist resultatet.

Bemærk!

 • Du kan muligvis ikke optage det indstillede antal billeder, afhængigt af det resterende batteriniveau og mængden af ledig plads på optagemediet. Brug strømforsyning via USB under optagelse, og brug et hukommelseskort med tilstrækkelig plads.
 • Hvis optagelsesintervallet er kort, kan kameraet nemt blive varmt. Afhængigt af den omgivende temperatur er du muligvis ikke i stand til at optage det indstillede antal billeder, da kameraet muligvis stopper optagelsen for at beskytte udstyret.
 • Under intervaloptagelse (herunder tiden mellem tryk på udløserknappen og start af optagelse) kan du ikke betjene den dedikerede indstillingsskærm for optagelse eller MENU-skærmen. Du kan dog justere visse indstillinger som f.eks. lukkerhastigheden vha. den brugertilpassede vælger eller det brugertilpassede kontrolhjul.
 • Under intervaloptagelse vises automatisk visning ikke.
 • [Lukkertype i interval] er indstillet til [Elektron. lukker] som standard, uanset indstillingen for [Lukkertype].
 • Intervaloptagelse er ikke til rådighed i følgende situationer:
  • Optagetilstanden er indstillet til [Intelligent auto].