Gem/indlæs indstil.

Du kan gemme/indlæse kameraindstillinger til/fra et hukommelseskort. Du kan også indlæse indstillinger fra et andet kamera af samme model.

  1. MENU(Opsætning) → [Nulstil/Gem ind.][Gem/indlæs indstil.] → ønsket element.

Detaljer om menupunkt

Indlæs:
Indlæser indstillingerne fra et hukommelseskort til dette kamera.
Gem:
Gemmer de aktuelle indstillinger for dette kamera på et hukommelseskort.
Slet:
Sletter de indstillinger, der er gemt på et hukommelseskort.


Indstillinger, der ikke kan gemmes

De følgende indstillingsparametre kan ikke gemmes vha. funktionen [Gem/indlæs indstil.]. (Menupunkter uden indstillingsparametre, som f.eks. [Fokusforstørrelse], er ikke anført.)

(Optagelse)
IPTC-information
Ophavsretsinfo.

(Eksponering/Farve)
Indst. f. ekstern blitz
Hvidbalance: Brugerdefin. 1/Brugerdefin. 2/Brugerdefin. 3

(Fokus)
Ansigtsregistrering

(Netværk)
FTP-overførselsfunk.*
Cloud-tilslutning
WPS-tryk
Adgangspunktindst.
Wi-Fi-frekvensbånd
IP-adresseindstil.
Rediger enhedsnavn
Import. rodcertifikat
Indst. for adg.godk.**
Sikkerhed (IPsec)

* Du kan gemme eller indlæse indstillinger under [FTP-overførselsfunk.] ved at vælge MENU (Netværk) → [FTP-overførsel][FTP-overførselsfunk.][Gem/indl. FTP-ind.]. For detaljer skal du se "FTP Help Guide".
https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2110/h_zz/

**Når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 2.00 eller nyere.


(Opsætning)
Indst. sted/dato/tid
Sprog

Bemærk!

  • Du kan gemme op til 10 indstillinger pr. hukommelseskort. Hvis der allerede er gemt 10 indstillinger, kan du ikke udføre [Gem ny]. Slet de eksisterende indstillinger vha. [Slet], eller overskriv dem.
  • Kun åbning 1 anvendes til at gemme eller indlæse data. Du kan ikke ændre åbningen til lagrings-/indlæsningsdestination.
  • Du kan ikke indlæse indstillinger fra et kamera fra en anden model.
  • Selvom modelnavnet er det samme, kan indstillinger fra et kamera med en anden systemsoftwareversion muligvis ikke blive indlæst.
  • Du kan anvende denne funktion til at gemme indstillingerne registreret til [Hukom. kam.inds.]. Men [Gem/indlæs indstil.] er ikke til rådighed, når tilstandsknappen er indstillet til 1/2/3 ( Genkald kam.inds). Indstil tilstandsknappen til en anden position end 1/2/3, før du anvender denne funktion.