Vis som gruppe

Angiver, om kontinuerligt optagede billeder eller billeder, der er optaget med intervaloptagelse, skal vises som en gruppe.

  1. MENU (Afspil) → [Afspilningsfunk.][Vis som gruppe] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Viser billeder som en gruppe.
For at afspille billederne i en gruppe skal du vælge gruppen og trykke på midten af kontrolhjulet.
Fra:
Viser ikke billeder som en gruppe.

Tip!

  • Følgende billeder grupperes.
    • Billeder optaget med [Fremf.metode] indstillet til [Kont. optagelse] (En række billeder optaget kontinuerligt ved at holde udløserknappen nede under kontinuerlig optagelse bliver til én gruppe.)
    • Billeder optaget med [Intervalopt.funk.] (billeder optaget under én omgang intervaloptagelse bliver én gruppe.)
  • På billedindeksskærmen vises ikonet (Vis som gruppe) over gruppen.

Bemærk!

  • Hvis du sletter gruppen, slettes alle billederne i gruppen.