Ekspon.komp. (stillbillede/film)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Normalt indstilles eksponering automatisk (automatisk eksponering). Baseret på den eksponeringsværdi som indstilles af automatisk eksponering, kan du gøre hele billedet lysere eller mørkere, hvis du justerer [Ekspon.komp.] til henholdsvis plussiden eller minussiden (eksponeringskompensation).

 1. MENU (Eksponering/Farve) → [Ekspon.komp.][Ekspon.komp.] → ønsket indstilling.

  + (over) side:
  Billeder bliver lysere.

  - (under) side:
  Billeder bliver mørkere.

  • [Ekspon.komp.] er tildelt til den bagerste vælger R i standardindstillingerne. Du kan også indstille eksponeringskompensationen ved at låse op og dreje på den bagerste vælger R. Hvis du trykker på låseknappen i midten, skifter den bagerste vælger R mellem den låste og oplåste status. Vælgeren låses op, når låseknappen er skubbet op, og den hvide linje er synlig.
  • Du kan justere eksponeringskompensationsværdien inden for området fra -5,0 EV til +5,0 EV.
  • Du kan bekræfte den eksponeringskompensationsværdi, som du indstiller på optageskærmen.

   Skærm

   Eksempel på en eksponeringskompensationsværdi angivet på skærmen

   Søger

   Eksempel på en eksponeringskompensationsværdi angivet i søgeren

Tip!

 • Der vises kun en værdi mellem -3,0 EV og +3,0 EV sammen med den tilsvarende billedlysstyrke på skærmen under optagelse. Hvis du indstiller en eksponeringskompensationsværdi uden for dette område, vil billedlysstyrken på skærmen ikke blive påvirket, men værdien vil blive gengivet på det optagede billede.
 • Du kan justere eksponeringskompensationsværdien inden for området fra -2,0 EV til +2,0 EV for film.

Bemærk!

 • Du kan ikke udføre eksponeringskompensation i de følgende optagetilstande:
  • [Intelligent auto]
 • Når du anvender [Manuel eksp.], kan du kun udføre eksponeringskompensation, når [ISO] er indstillet til [ISO AUTO].
 • Hvis du optager et motiv under ekstremt lyse eller mørke forhold, eller når du anvender blitzen, vil du muligvis ikke være i stand til at opnå en tilfredsstillende effekt.