Lydløs met.-indst. (stillbillede/film)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Du kan konfigurere indstillinger relateret til den lydløse tilstand, som giver dig mulighed for at optage uden lukkerlyde eller elektroniske lyde. Du kan også indstille, om indstillingerne for andre funktioner, der udsender lyd fra kameraet, skal ændres eller ej, når kameraet er indstillet til den lydløse tilstand.

 1. MENU (Optagelse) → [Lukker/Lydløs][Lydløs met.-indst.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Lydløs metode:
Indstiller, om der skal optages uden lukkerlyde eller elektroniske lyde. ([Til]/[Fra])
Når der er indstillet til [Til], bliver [Lukkertype] og [Lukkertype i interval] låst til [Elektron. lukker], og [Lydsignaler] bliver låst til [Fra].
Målfunktion-indstil.:
Indstiller, om indstillingerne for andre funktioner, som udsender lyd fra kameraet, skal ændres samtidigt, når kameraet er indstillet til den lydløse tilstand. ([Blændefremfør. i AF]/[Lukker v. sluk f strøm]/[Auto. pixelkortlæg.])
Hvis du vælger [Ikke mål], bevares indstillingsværdierne for hver enkelt funktion selv i lydløs tilstand.

Bemærk!

 • Anvend [Lydløs metode]-funktionen på eget ansvar, og tag tilstrækkeligt hensyn til motivets privatlivs- og portrætrettigheder.
 • Selv hvis [Lydløs metode] er indstillet til [Til], vil det ikke være helt stille.
 • Selv hvis [Lydløs metode] er indstillet til [Til], vil lyden af betjeningen af blænde og fokus kunne høres.
 • Hvis [Auto. pixelkortlæg.] er indstillet til [Til], kan der lejlighedsvis høres lukkerlyde, når der slukkes for strømmen. Dette er ikke en funktionsfejl.
 • Hvis [Lukker v. sluk f strøm] under [Antistøvfunktion] er indstillet til [Til], høres der en lukkerlyd, når kameraet slukkes.
 • Billedforvrængning pga. bevægelse af motivet eller kameraet kan muligvis opstå.
 • Hvis du optager billeder under øjeblikkelig belysning eller flimrende lys, som f.eks. blitzlyset fra andre kameraer eller lysstofrør, kan der muligvis opstå en stribeeffekt på billedet.
 • Selv hvis [Lydløs metode] er indstillet til [Til], kan du muligvis høre lukkerlyde, når du registrerer et ansigt vha. [Ansigtsregistrering].
 • Når [Lydløs metode] er indstillet til [Til], er de følgende funktioner ikke til rådighed:
  • Blitzoptagelse
  • Lang ekspo.-SR
  • El. første luk.gardin
  • BULB-optagelse