Afspilning af stillbilleder

Afspiller de optagede billeder.

  1. Vælg MENU (Afspil) → [Afspilningsmål][Vælg afspil.medie] for at vælge, hvilken hukommelseskortåbning der skal afspilles.
  2. Tryk på (Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstanden.
  3. Vælg billedet med kontrolhjulet.
    • Billeder, der optages med kontinuerlig optagelse eller intervaloptagelse, vises som én gruppe. For at afspille billederne i gruppen skal du trykke på midten af kontrolhjulet.

Tip!

  • Produktet opretter en billeddatabasefil på et hukommelseskort til optagelse og afspilning af billeder. Et billede, som ikke er registreret i billeddatabasefilen, kan muligvis ikke afspilles korrekt. For at afspille billeder, som er optaget vha. andre enheder, skal du registrere disse billeder i billeddatabasefilen vha. MENU (Optagelse) → [Medie][Gendan billed-db.].
  • Hvis du afspiller billederne lige efter kontinuerlig optagelse, viser skærmen muligvis et ikon, der angiver, at der skrives data/antallet af billeder som mangler at blive skrevet. Under skrivning er visse funktioner ikke til rådighed.
  • Når [Fokusrammevis.] er indstillet til [Til], vises fokusrammen på optagetidspunktet over afspillede billeder. Den fokusramme, som kameraet brugte til at fokusere under optagelse, vises med grønt. Selv hvis der vises flere fokusrammer under optagelse, vises der kun den, som kameraet faktisk forsøgte at fokusere på, under afspilning.