Tryb pomiaru (zdjęcie/film)

zdjęcie, film

Wybiera sposób pomiaru światła określający, która część ekranu będzie brana pod uwagę przy pomiarze w celu określenia poziomu ekspozycji.

  1. MENU (Ekspozycja/Kolor) → [Pomiar][Tryb pomiaru] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Wielopunktowy:
Obszar całkowity jest dzielony na wiele podobszarów, a odpowiednia ekspozycja dla całego ekranu jest ustalana na podstawie pomiaru oświetlenia w każdym z tych podobszarów (pomiar wielopunktowy).
Centralny:
Dokonywany jest pomiar średniej jasności całego ekranu z uwydatnieniem jego środkowego obszaru (pomiar centralnie wyważony).
Punktowy:
Dokonywany jest pomiar tylko wewnątrz okręgu pomiarowego. Ten tryb nadaje się do pomiaru światła na określonej części całego ekranu. Rozmiar okręgu pomiarowego można wybrać spośród opcji [Punktowy: Standardowy] i [Punktowy: Duży]. Pozycja okręgu pomiarowego zależy od ustawienia w pozycji [Punkt pom. punkt.].
Śred. całego ekr.:
Pomiar średniej jasności całego ekranu. Ekspozycja będzie stabilna, nawet jeśli kompozycja kadru lub położenie obiektu ulegną zmianie.
Światła:
Pomiar jasności z uwydatnieniem wyróżnionego obszaru na ekranie. Ten tryb nadaje się do utrwalania obiektu na zdjęciu unikając jego prześwietlenia.

Wskazówka

  • Punkt pomiaru punktowego można skoordynować z obszarem ostrości za pomocą opcji [Łącze pun. ostr.].
  • Po wybraniu opcji [Wielopunktowy] i przy ustawieniu [WŁ.] w pozycji [Pr.tw.w pom.wiel.], aparat mierzy jasność na podstawie wykrytych twarzy.
  • Gdy w pozycji [Tryb pomiaru] ustawiono opcję [Światła] i włączona jest funkcja [Opt. D-Range], jasność i kontrast będą korygowane automatycznie poprzez podzielenie obrazu na małe obszary i analizę kontrastu światłocieni.Wprowadź ustawienia w oparciu o warunki rejestrowania obrazów.

Uwaga

  • W pozycji [Tryb pomiaru] na stałe jest ustawiona opcja [Wielopunktowy] w następujących warunkach fotografowania:
    • [Inteligentna auto]
    • Przy korzystaniu z innej funkcji zoomu niż zoom optyczny
  • W trybie [Światła] obiekt może być ciemny, jeżeli na ekranie występuje jaśniejszy fragment.