Kompens.eksp. (zdjęcie/film)

zdjęcie, film

Zwykle ekspozycja ustawiana jest automatycznie (automatyczne ustawianie ekspozycji). W oparciu o wartość ekspozycji ustawionej przez funkcję automatycznej ekspozycji możesz rozjaśnić lub przyciemnić cały obraz, jeśli przesuniesz wskaźnik funkcji [Kompens.eksp.] odpowiednio w stronę plusa lub w stronę minusa (kompensacja ekspozycji).

 1. Zwolnij blokadę pokrętła kompensacji ekspozycji i obróć pokrętło kompensacji ekspozycji.

  strona + (prześwietlenie):
  Obrazy są rozjaśniane.

  strona - (niedoświetlenie):
  Obrazy są przyciemniane.

  • Naciśnięcie znajdującego się w środku przycisku blokady powoduje przełączenie pokrętła kompensacji ekspozycji między stanem zablokowania a stanem odblokowania. Pokrętło jest odblokowane, gdy przycisk blokady wystaje i widoczna jest biała linia.
  • Wartość kompensacji ekspozycji można wybrać z zakresu od -3,0 EV do +3,0 EV.
  • Ustawioną wartość kompensacji ekspozycji można sprawdzić na ekranie rejestrowania obrazu.

   Monitor

   Przykład wartości kompensacji ekspozycji podawanej na ekranie

   Wizjer

   Przykład wartości kompensacji ekspozycji podawanej w wizjerze

Ustawianie wartości kompensacji ekspozycji przy użyciu MENU

Wartość kompensacji ekspozycji można ustawić w zakresie od -5,0 EV do +5,0 EV, gdy pokrętło kompensacji ekspozycji jest ustawione na „0”.

MENU (Ekspozycja/Kolor) → [Kompens. eksp.][Kompens.eksp.] → odpowiednie ustawienie.

Wskazówka

 • Z pokrętła kompensacji ekspozycji można korzystać w dowolnym momencie po zwolnieniu blokady pokrętła kompensacji ekspozycji. Blokada pokrętła kompensacji ekspozycji zapobiega niezamierzonym zmianom wartości kompensacji ekspozycji.
 • Ustawienia pokrętła kompensacji ekspozycji mają priorytet w stosunku do ustawień [Kompens.eksp.] lub [Pokrętło kompen. Ev] w MENU.
 • Podczas rejestrowania obrazu na ekranie widoczna jest tylko wartość z przedziału od -3,0 EV do +3,0 EV z odpowiadającą jej jasnością obrazu. Ustawienie wartości kompensacji ekspozycji spoza podanego zakresu nie powoduje zmian jasności obrazu na ekranie, ale wartość ta znajdzie odzwierciedlenie na zarejestrowanym obrazie.
 • W przypadku filmów, wartość kompensacji ekspozycji można ustawić w zakresie od -2,0 EV do +2,0 EV.

Uwaga

 • Kompensacji ekspozycji nie można przeprowadzić w poniższych trybach rejestrowania obrazu:
  • [Inteligentna auto]
 • Korzystając z funkcji [Ekspozycji ręcznej], kompensację ekspozycji można przeprowadzić tylko wtedy, gdy w pozycji [ISO] jest ustawiona opcja [ISO AUTO].
 • Jeżeli obiekt jest fotografowany w bardzo jasnym lub bardzo ciemnym otoczeniu lub gdy używasz lampy błyskowej, efekt może nie być zadowalający.
 • Po przestawieniu pokrętła kompensacji ekspozycji do pozycji „0” z pozycji innej niż „0”, wartość ekspozycji przełączana jest na „0” bez względu na ustawienie [Kompens.eksp.].